Bloggtips

När livet ger dig citro­ner — sök tröst bland böc­ker och bit­ters. En under­bar blogg. Det är svårt att ringa in var­för den är så under­bar om man inte för­står kon­cep­tet »ta en drink« och all eska­pism som finns inne­bo­ende där. Det hand­lar väl­digt säl­lan om själva dric­kan­det eller alko­ho­len för mig när jag bestäm­mer mig för att ta en drink. Det är när­mast en ritual, en paus från var­da­gen och en flykt in i något annat, mer fil­miskt. I När livet ger dig citro­ner får vi drinkre­cept men också litet grann en för­smak av käns­lorna de olika sma­kerna skulle kunna fram­bringa. Vil­ken film de till­hör. Sedan väl­jer vi själva där hemma vad vi ska kasta oss in i.

Betty Dra­per dric­ker en Gim­let och tar en cigarett. 


Comments { 2 }

Tags: ,


Bänkpapper för vuxna

Nu är det som sagt höst, och som­liga av oss har bör­jat sko­lan. Givet­vis måste man även i vuxen ålder eki­pera sig inför skol­start. Jag har tyvärr hal­kat efter, men tur­ligt nog hål­ler en höst­gar­de­rob året om så jag anser inte att jag mis­sat shop­ping­tå­get utan kom­mer glatt hoppa på vid nästa CSN-utbetalning.

Föl­jande ska köpas:

- En svart, rak kjol som ska vara knå­läng men inte för snäv.

- En eller två blu­sar, gärna i pud­riga fär­ger eller smut­sig pastell.

- En kofta i kash­mir. Den lär bli svart, även om det vore roligt med någon annan färg. Men kof­tor ska kunna mat­chas lätt, tyc­ker jag. Sär­skilt om man läg­ger litet pengar på den.

- En var­dags­klän­ning. Jag tyc­ker att det är som mest bekvämt att ha klän­ning på mig. Jag tyc­ker också att det är roli­gast att köpa extra­or­di­nära klän­ningar av diverse slag. Detta blir ett pro­blem i min var­dag, som jag nu ska åtgärda.

Är det någon annan som ska upp­da­tera sin höstgarderob?


Comments { 0 }

Tags: ,


From Russia With Love

Jag har pre­cis tit­tat klart på första säsongen av The Ame­ri­cans. Det är en bra serie med spän­nande spion-story, tro­vär­diga karak­tä­rer och duk­tiga skå­de­spe­lare. Men det är också en snygg serie. Tän­ker man efter inser man att det fak­tiskt är ganska ovan­ligt. Eller jag tyc­ker det i alla fall. Jag tror inte att jag kan komma på en enda snygg serie, för­u­tom den. Ingen ny i alla fall, för det finns för­stås en massa gamla serier som är snygga – Dal­las, Charlie’s Ang­els och Fal­con Crest till exem­pel – men alla nya serier ser ame­ri­kanska ut på det där dåliga DKNY-kampanjsättet. I höst tän­ker jag inspi­re­ras av sti­len i The Ame­ri­cans. Här har jag iden­ti­fi­e­rat några nyckelelement:

– Natur­liga hår­fär­ger och fyl­liga fri­sy­rer. Tänk på att din CIA-kontakt/älskare all­tid ska kunna dra fing­rarna genom ditt hår när ni ses i hem­lig­het.
– Helt, rent och välsmin­kat.
– Tyd­lig upp­del­ning mel­lan den typ av klä­der man har på arbe­tet respek­tive fri­ti­den.
– Roc­kar, kap­por och trench­coats; plagg man hål­ler vär­men i på sta­ke­outs.
– Du vet ald­rig när du kan komma att behöva agera honeytrap – spela på din attrak­tions­kraft!
– Natur­ma­te­rial: tri­kåtop­par i bomull, trö­jor i ull och blu­sar i siden.
– Avsak­nad av tok, det vill säga inga asym­met­riska skär­ningar, kons­tiga fri­sy­rer eller kön­sö­ver­skri­dande outfits.

Nina

 

Bild: Annet Mahendru som Nina i The Ame­ri­cans.


Comments { 0 }

Tags: , ,