Hull och hår

Jag blev så glad av att läsa The­re­ses text om krop­par som ser ut som krop­par! Inte hel­ler jag har något prin­ci­piellt emot krop­par som på olika sätt mani­pu­le­rats för att se mindre natur­liga ut, eller vack­rare än genom­snit­tet, men per­son­li­gen före­drar jag verk­li­gen när män­ni­skor – både män och kvin­nor – ser ut att vara på rik­tigt. Det är något slags tak­til kva­li­tet som för­svin­ner när klä­der sit­ter för per­fekt, och när det som är under klä­derna ser ut att vara arti­fi­ci­ellt. Men det är inte bara veck och hull som som är från­va­rande på bil­der nu för tiden: Kvin­nor tycks numera sakna både bröst­vår­tor och snippa.

toe3

Bil­den ovan före­stäl­ler Far­rah Faw­cett och är från en scen i tv-serien Charlie’s Ang­els. Jag tyc­ker att det är så snyggt att man anar hen­nes bröst­vår­tor genom t-shirten. Det ser friskt och fer­tilt ut. Man ser att det är på rik­tigt. Alla som har ett par bröst kan före­ställa sig hur den där t-shirten (visst ser den mjuk och urtvät­tad ut?) känns mot huden, och alla som har klämt på ett par bröst kan före­ställa sig hur Far­rahs bröst känns genom tyget.

toe6

Här är fler rik­tiga bröst på en till synes ore­tu­sche­rad bild ur en Victoria’s Secret-katalog från 1979. Om man har stora bröst som hon till väns­ter, eller lite häng­iga som hon till höger, då blir det varmt och svet­tigt under dem när man sit­ter ner. Nu för tiden ser man inga svet­tiga bröst på Victoria’s Secrets bil­der.

Sigour­ney  Wea­ver – här i rol­len som Ripley i Alien – har inte bara ett par svet­tiga bröst, hon har även en svet­tig snippa i ett par, med dagens mått mätt, illa­sit­tande tro­sor. För visst är kvin­nors tro­sor mys­tiskt tomma numera?

toe5

Titta vad snygg Sofia Loren är med sina håriga arm­hålor på bil­den nedan! De ser ut att lukta deo­do­rant och lite svett, pre­cis som arm­hålor bru­kar göra. Kvin­nor med bröst­vår­tor och snippa må vara säll­synta, men håriga kvin­nor är näst intill utrot­nings­ho­tade i dessa dagar. Hår på kvin­nor har bli­vit så lad­dat att man per auto­ma­tik antas ägna sig åt poli­tisk akti­vism om man inte är helt renra­kad. Jag är ingen akti­vist, men jag tyc­ker att det är fint med hår under armarna. Det ger en rejäl look som jag gil­lar, och så är det mysigt att ta på.

toe2

Jag tror inte att den släta och hår­lösa krop­pen har eta­ble­rats som (bild-)norm för att den möter ett verk­ligt ideal och är något som män­ni­skor i gemen gil­lar eller tän­der på egent­li­gen. Tvärt om tror jag att det hand­lar om att man suc­ces­sivt har för­sökt göra krop­par mindre kropps­liga genom att dölja eller retu­schera bort sådant som för tan­karna till sex: allt som är svet­tigt, klad­digt, hårigt eller dof­tar natur­ligt. Den »per­fekta« krop­pen är kysk och knappt ens sinn­lig; den går inte att ta på, den har ingen struk­tur, inga skryms­len och varma, fuk­tiga veck. Den kan bara betraktas.


Katarina

Katarina

Jag tillbringar mina dagar med att skriva och redigera text. Jag tycker att det är vackert med det hela och rena, starka och friska. Jag kan inte leva utan mina pärlor, min kashmir och mina oljor.

, , , , , , , ,


7 svar på Hull och hår

 1. Anna
  Anna 8 februari, 2014 at 10:01 e m #

  Bra skri­vet. Och Sig­gan i Alien är en av mina favo­rit­kvin­nor, alla kategorier.

  Angå­ende slu­tet på tex­ten, pre­cis så tror jag också, det är ett avhu­ma­ni­se­rande av krop­pen som för­sig­går. Se även min kom­men­tar till The­re­ses inlägg!

  • Katarina
   Katarina 9 februari, 2014 at 12:30 f m #

   Tack! Ja, jag läste din kom­men­tar på The­re­ses inlägg, men jag vet inte rik­tigt om jag hål­ler med om det du skri­ver om porr. Por­ren är för­visso full av mani­pu­le­rade krop­par, men inte i större utsträck­ning än popu­lär­kul­tu­ren i stort, tän­ker jag, även om vissa ingrepp kanske är van­li­gare just där. Jag tyc­ker dess­utom att vari­a­tio­nen på krop­par är större, och fram­för allt är ju por­ren en sfär där krop­par fort­fa­rande får vara »äck­liga«, det vill säga svet­tiga, klad­diga och utstöta ljud etc.

   • chick fil a senior discounts 22 mars, 2017 at 9:51 f m #

    Awww, it’s a June Bug!! I’m from WV and we used to catch those and tie a bit of thread around a leg and let it fly around. Instant kite! haha mean, I know, but it was fun! I’m sur­pri­sed that, as a VA girl, you didn’t know what that was!

 2. Anna
  Anna 9 februari, 2014 at 12:58 f m #

  Så är det för­visso, men jag tror att det ste­rila bör­jade i por­ren, i alla fall rent visu­ellt. Jag tror även att det finns ett intres­sant sym­bi­o­tiskt för­hål­lande mel­lan por­ren och popu­lär­kul­tu­ren –ett givande och tagande — som säkert har stu­de­rats av någon medi­e­ve­tare. I vil­ket fall som helst hål­ler jag med både dig och The­rese om att det ste­rila näs­tan är asex­u­ellt, eller i alla fall inte sär­skilt erotiskt.

 3. Therese
  Therese 9 februari, 2014 at 4:27 e m #

  Jag tyc­ker att det här med por­ren känns som en lite otill­freds­stäl­lande för­kla­ring. Por­ren har ju lik­som inget eget intresse av att lan­sera och upp­rätt­hålla ideal. Sna­rare är den ju super­cy­nisk och kom­mer­si­ell och vill tjäna pengar på allt som det rim­ligt­vis går att tjäna pengar på — vil­ket jag tän­ker tyder på att ideal inte upp­står i por­ren, utan åter­speglas där. Sedan är det ju för­visso möj­ligt att ideal sipp­rar in i mode­värl­den från porr­in­du­strin, även om det inte är i por­ren de upp­stått. Men jag tror nog att det finns större meka­nis­mer än porr­bran­schen bakom sådana här ideal. Typ… zeitgeist.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Årets progressiva sexist | Livet - 8 februari, 2014

  […] The­rese Boh­man på Skön­hetska­bi­net­tet om hur snyggt det är när klä­der skär in i huden. Idag fort­satte Tina Hem­mings­son på temat med en dis­kus­sion om hur kvin­nors hud, hår och bröst­vår­tor magiskt […]

 2. Årets sexiga sexist | Livet - 8 februari, 2014

  […] The­rese Boh­man på Skön­hetska­bi­net­tet om hur snyggt det är när klä­der skär in i huden. Idag fort­satte Tina Hem­mings­son på temat med en dis­kus­sion om hur kvin­nors hud, hår och bröst­vår­tor magiskt […]

Kommentera