På Instagram – Gia Genevieve

Ett tag följde jag Dita Von Teese på Instagram, men jag trött­nade ganska snabbt. Även om jag är ett Von Teese-fan så var det så trå­kigt att hon näs­tan ute­slu­tande la upp bil­der på sig själv som var tagna av pro­fes­sio­nella foto­gra­fer, blan­dat med typ reklam för sina par­fy­mer och någon enstaka röda mattan-bild. Jag ville veta hur det ser ut hemma hos Dita, vad Dita äter till fru­kost och vad Dita har på sig till var­dags! För själva poängen med att följa kän­di­sar på Instagram är ju att man ska få åtminstone illu­sio­nen av att de bil­der som läggs upp säger något om vad som för­sig­går i kän­di­sens liv egent­li­gen. Bil­derna bör där­för främst vara tagna av kän­di­sen själv, och kän­di­sen bör även vara det mest fre­kvent före­kom­mande motivet.

Dita är numera avföljd, men innan vi skil­des åt snubb­lade jag över Gia (efter att – med avstamp i Ditas kom­men­tarsfält – fre­ne­tiskt ha klic­kat mig längre och längre in i den ame­ri­kanska burlesque-/pin up-världen). Gia Gene­vi­eve är en »curvy model« – vil­ket ver­kar inne­bära att man är snäp­pet större och bys­ti­gare än en van­lig modell, men snäp­pet mindre än en plus size-modell – och allt man kan önska sig av en kän­dis på Instagram.

bild 1

Hon läg­ger före­döm­ligt ofta upp helt van­liga sel­fies – till exem­pel den här, som är tagen hemma hos henne. Det är så gul­ligt att hon har rosa sov­rums­väg­gar och Marilyn Monroe-lakan. Här har hon pre­cis gjort sig i ord­ning för att gå på en call back (klädd i sin favo­rit­kjol från Cha­nel). Lycka till, Gia!

bild 1 (2)

Här häl­sar supersnygga Gia på sva­narna på Hol­ly­wood Fore­ver Ceme­tery. Bil­den togs förra året på Marilyn Mon­roes födel­se­dag i sam­band med en vis­ning av Some Like it Hot som tyd­li­gen anord­na­des på själva kyr­ko­går­den, där Mon­roe är begravd. Lite kus­ligt kan tyc­kas, men Gia ser ut att trivas.

bild 4 (1)

En så kal­lad bad­rums­sel­fie, tagen i Miami under Art Basel. Sjukt bra sug i blic­ken, non? När jag först såg den här bil­den blev jag för övrigt påmind om hur snyggt det är med senaps­gult. Varje höst för­sö­ker jag hitta något tju­sigt plagg i unge­fär den här fär­gen, men har tyvärr inte lyc­kats än.

bild 3 (2)

Vid pin up-fotograferingar ver­kar det vara kutym att model­len fixar smink och hår på egen hand, och den här bil­den är från en sådan foto­gra­fe­ring. Den är tagen inne i Gias bad­rum. Här ser vi för­res­ten ett ypper­ligt exem­pel på klä­der som kor­var sig och skär in!

Gia Gene­vi­eve får 5 sel­fies av 5 möj­liga för sin fabu­lösa för­måga att vara en bra kän­dis på Instagram. Som föl­jare får man en tyd­lig känsla för vem hon är (egent­li­gen), och hon läg­ger upp en bra mix av bil­der med stor andel sel­fies. Jag till­de­lar henne även en guld­stjärna för de mysiga bil­derna på henne och hen­nes kille, och de lika mysiga bil­derna på henne och hen­nes mamma.


Comments { 0 }

Tags: , ,


Sommaren med Cecilia

Finns stringtro­sor fort­fa­rande?, frå­gade jag mig härom vec­kan, men jo, senast jag var inne i stan så kunde jag kon­sta­tera att stringtro­san fort­fa­rande finns. Jag slängde alla mina under min mest radikal­fe­mi­nis­tiska fas för si sådär tio år sedan, och sedan dess har jag näs­tan bara använt helt van­liga tro­sor vil­ket jag egent­li­gen all­tid har före­dra­git. Tyvärr har helt van­liga tro­sor en ten­dens att ha en lin­ning som sit­ter åt pre­cis där jag är som mju­kast varpå en liten muf­fin top bil­das. Om jag har byxor på mig så bryr jag mig inte så myc­ket om det, men när jag har klän­ning före­drar jag att mina under­klä­der inte sit­ter åt. Eller – kom jag på – så får de åtminstone sitta åt längre upp, i mid­jan. Entré: Max­i­tro­san Cecilia.

Max­i­tro­san Ceci­lia är en mjuk och redig bomulls­trosa som jag hit­tade på Twil­fit för 69 kro­nor (eller 3 för 169 kr!). Den är ordent­ligt hög i mid­jan vil­ket är bra eftersom jag tyd­li­gen har en midja som sit­ter väl­digt högt upp. Ceci­lia är även väl till­ta­gen över rum­pan, så tros­kan­terna syns inte genom klä­derna, för­ut­satt att man inte har en jät­te­tight klän­ning på sig som lik­som smi­ter åt in under baken.

Spon­tant kanske man tror att stringtro­san är den trosa som syns minst genom klä­derna, och så kanske det är för vissa, men i mitt fall fun­kar det myc­ket bättre med en, ja, max­i­trosa. Jag tyc­ker dess­utom att max­i­tro­san är ganska snygg på ett pin up:igt vis. Och – bäst av allt – man slip­per den extremt avklädda käns­lans som ound­vik­li­gen infin­ner sig när man bär stringtro­sor under en klänning.

underbyxa


Max­i­tro­san Cecilia


Comments { 7 }

Tags: , ,


En fet okrossbar glasyta

skonhetskabinettetEtt smärre pro­blem för mig med att beau­ty­blogga är att jag säl­lan eller ald­rig köper nya pro­duk­ter. Men! Så slog det mig härom­da­gen att jag fak­tiskt har ploc­kat på mig en hel del nya saker den senaste tiden, och det finns där­för ingen anled­ning att inte foto­gra­fera detta samt inrätta en ny röd dag.

F.v. 1. Man­del­olja som Anna köpte till mig under sin senaste resa till Rom. Jag använ­der den dag­li­gen över hela krop­pen, den är lät­tare och dry­gare än de man­del­ol­jor jag köpt i Sve­rige. 2. Sal­sy­vase 2% från Apo­te­ket som jag läg­ger som mask och skrub­bar bort med en frot­té­han­duk, efter tips på Quet­zala Blan­cos blogg vars tips jag för­be­hålls­lös bru­kar testa eftersom hon ver­kar ha den vack­raste hyn i stan. 3. OPI Top Coat, eftersom jag biter på nag­larna men inte kla­rar av för­ned­ringen att för tionde året i rad köpa Stop n grow. Kom­mer ald­rig bli en rik­tig dam. 4. MAC Lip­glass. Jag har inte använt lip­gloss sedan hög­sta­diet då lip­glos­sen påminde om Karls­sons klis­ter: när man väl lagt på sitt gloss så gick det bara att le botox eftersom mas­san stra­made så hårt. Sedan ägna­des åter­sto­den av dagen till att ömsom äta upp, ömsom smula bort och måla på igen och igen. Jag kan givet­vis bara tala för mig själv. Detta lipglass påmin­ner efter använd­ning om en fet okross­bar gla­syta, därav dess namn, och gör att man ler falsk diamant!


Comments { 0 }

Tags: , , , ,