Ut med magen och in med brösten!

kommunal01 kommunal02

Jag anser att Kom­mu­nals PR-kampanj “Vinn en mans­lön” är este­tiskt undermålig.

Inför inter­na­tio­nella kvin­no­da­gen lät man tolv av sina kvinn­liga ord­fö­ran­den över hela lan­det maskera sig, myc­ket rea­lis­tiskt, till män med hjälp av lös­hår, lin­dade bröst och tju­siga kosty­mer. Detta slås upp stort i Afton­bla­det, med en bild­se­rie som doku­men­te­rar kvin­nor­nas omvand­ling med putt­riga bild­tex­ter så som…

Ut med magen och in med brös­ten!
Ska det behö­vas man­lig atti­tyd för att få mer pengar i löne­ku­ver­tet?
Gör kloc­kan man­nen?
Upp till kamp – som män

… nåväl. Det exem­pel på löne­mäs­sigt mot­sats­för­hål­lande Kom­mu­nal väl­jer att lyfta i sin argu­men­ta­tion är bil­me­ka­ni­kern vs. under­skö­ters­kan — detta eftersom yrkes­grup­perna genom­går lika lång utbild­ning, treå­rigt gym­na­sium. I arti­keln åter­kom­mer de flera gånger till just den eko­no­miska rela­tio­nen mel­lan den man­lige bil­me­ka­ni­kern och den kvinn­liga undersköterskan.

När Kom­mu­nals kvinn­liga ord­fö­ran­den pose­rar som män ser jag bara en sak — näm­li­gen  närings­livs­che­fer från 80– och 90-talet. Kosty­merna är vis­ser­li­gen hyf­sat mode­rik­tiga men slip­sarna slar­viga, fri­sy­rerna otidsen­liga — för att inte säga med dagens stil­mått otänk­bara — likaså ansikts­be­hå­ringen. En annan detalj jag note­rar efter en has­tig, este­tisk bedöm­ning av sam­tida närings­livstop­par (prak­tiskt sam­lade här) är att de all­tid ler, ser sym­pa­tiska och inta­gande ut på ett sätt som man inte nöd­vän­digt­vis gjorde under när­lig­gande årtion­dens por­trätt­fo­to­gra­fe­ringar. De män som Kom­mu­nals ord­fö­ran­den före­stäl­ler ser upp­blåsta och stöd­diga ut, enstaka rent av onda. Några skulle när­mast platsa i en nostal­gisk film vari en man i chefs­po­si­tion köper sex från min­derå­rig — om jag får dra bild­språ­ket till sin abso­luta spets. Min första asso­ci­a­tion när jag såg kam­pan­jen gick fak­tiskt till fil­men Call girl, som vis­ser­li­gen utspe­lar sig på 70-talet.

Var­för? Är det närings­li­vetstop­pens lön man anser att den kom­mu­na­lan­slutne ska närma sig? Är det för att indu­strin sät­ter löne­ut­veck­lingen som man bestämt sig för att klä ut sig till en… boss? Är det för att kvin­norna själva är fackord­fö­ran­den och där­för inte kan klä ut sig till andra man­ligt domi­ne­rade yrkes­grup­per än just che­fer — vil­ket är en hie­rar­kisk posi­tion sna­rare än en yrkes­grupp. Eller är det för att sty­lis­ten har goog­lat »direk­tör« och kom­mit fram till att »direk­tör« är en rim­lig gestalt­ning som sam­man­fat­tar alla de män som tjä­nar mer än en kvinn­lig under­skö­terska? Radikalt.

Jag har också googlat!

kommunal08 kommunal09 kommunal10kommunal05Buy a decent suit. You can’t come in here loo­king like this. Go to Morty Sills, tell ‘em I sent ya.

Om man öns­kar göra en poli­tisk poäng av yttre attri­but, var­för då inte bara walk the walk och klä ut sig till en man­lig bil­me­ka­ni­ker, om det är hans lön man strä­var efter och använ­der som slagsida i sin kam­panj? Går det över­hu­vud­ta­get att tänka sig en PR-kampanj vari en kvinna i ord­fö­ran­de­po­si­tion drar på sig ett blå­ställ fläc­kat av motor­olja med en socka i tro­san, för att sedan stirra stint, näs­tan elakt, in i kameralinsen?

Sådana tan­kar och frå­gor sys­sel­satte mig den 8:e mars. Ja, vid sidan om detta då.

kommunal07mood­board


Comments { 2 }

Tags: , ,


Lite tisdagsilska

Varje gång jag öpp­nar ett av de danska mode­ma­ga­sin jag gil­lar så myc­ket blir jag ändå för­ban­nad på det åter­kom­mande insla­get där en typ 22-årig foto­mo­dell ska berätta om sina skön­hetsru­ti­ner och komma med goda råd om hur man blir snygg (under­för­stått: lika snygg som en 22-årig foto­mo­dell). Ni vet: visa upp några favo­rit­pro­duk­ter, berätta om kost, trä­ning och skönhetsvård.

Detta är alltså män­ni­skor med de per­fekta generna för att se bra ut i klä­der som vin­ner på att bära­ren är lång och smal, eller för att fram­stå som i avsak­nad av porer i när­bild, och som tack vare sina goda gener antag­li­gen behö­ver lägga mini­mal ansträng­ning på att bli snygga.

De 22-åriga foto­mo­del­lerna ger där­för ofta råd av den här typen:

* Sov myc­ket! Minst åtta tim­mar per natt.

* Drick myc­ket vat­ten! Minst åtta glas om dagen.

* Jag trä­nar inte så myc­ket, men jag göra gärna yoga ibland, och pro­me­ne­rar när jag ska någonstans.

* Jag låter all­tid håret själv­torka. Värme sli­ter så myc­ket på det.

* Jag äls­kar fisk och avo­kado. MUMS, fisk och avo­kado! Jag äter näs­tan bara det eftersom det är det godaste som finns.

* [Med all­var­lig röst:] Gå ald­rig och lägg dig utan att tvätta bort smin­ket! Jag kom­mer från en släkt där ingen kvinna under åtta gene­ra­tio­ner har lagt sig utan att tvätta bort sminket.

* Kom ihåg att le! Inget är vack­rare än ett leende!

Detta är otro­ligt fru­stre­rande, både eftersom det är sådana skitråd, som har ältats i tjej­tid­ningar sedan tider­nas begyn­nelse, och antag­li­gen är ren lögn eftersom jag inte kan tänka mig att en 22-årig foto­mo­dell t ex sover åtta tim­mar per natt eller all­tid har tid att låta håret själv­torka. Om det nu nöd­vän­digt­vis måste vara unga, snygga, smala män­ni­skor som ska tipsa om hur man blir ung, snygg och smal så kunde de väl i alla fall vara ärliga och typ säga »Du DÖR inte om du läg­ger dig utan att tvätta bort smin­ket!« eller »För­sök att inte supa all­de­les för mycket«.

MEN, det allra bästa vore ju givet­vis om män­ni­skor som fak­tiskt behövt jobba lite på sin snygg­het nån gång fick ge tips i den här typen av artik­lar. Typ någon som har lidit av job­big acne och har genu­int goda råd för hur man kan bli av med den. Någon som verk­li­gen käm­pat med vik­ten och nu har genu­int bra tips till andra. Eller någon som är 50 och blir cas­tad som Bond­brud (hemskt ord, men det är tyvärr den veder­tagna ter­men) och kan berätta hur jag ska göra för att se ut så här om 15 år:

Monica-Bellucci-bond

Tro mig, det kom­mer inte att räcka med åtta glas vat­ten om dagen och ett leende.

 


Comments { 6 }