Jag ska bara

bare01

When did it become fall? Klas­sisk replik, sva­ret är väl för unge­fär två vec­kor sedan? Hös­ten inleds, eller före­kom­mes helst, av en djup och inner­lig inven­te­ring av gamla strump­byxor i olika den­nier. Vad behö­ver kom­plet­te­ras? Vad går ens att hitta som är helt och rent?

Min mest fashio­nabla väninna ägnar sig inte åt detta, eftersom hon går bar­fota i sina skor i prin­cip året om. Jag kan inte min­nas att någon­sin ha sett henne i ett par strum­por, trots våra nor­diska vint­rar. Hon är upp­växt i, låt oss kalla det, ett var­mare land. Inspi­re­rad av hen­nes strä­van­den har jag de två senaste höstarna/vintrarna pus­hat mina arma lem­mar allt när­mare en per­son­lig smärtgräns.

bare03

Det vilar någon­ting hero­iskt ele­gant över att vara bar på vin­tern. Man utsät­ter sig för ele­men­ten, men på ett helt annat plan än den hud som vif­tas som ett rött skynke fram­för som­ma­rens UV-strålar. Den bara vin­ter­hyn rod­nar, knott­ras, ömmar och för­lo­rar snabbt sin kän­sel­funk­tion. En infek­tion kan i värsta fall triggas.

bare02

Det är barns­ligt att inte accep­tera saker­nas till­stånd och bära tunna klä­der i kallt väder — det är någon­ting som man växer i från. När man i vuxen ålder utveck­lar en mogen rela­tion till sina för­äld­rar så kan man gemen­samt sucka och skratta åt vad ton­å­ringen envi­sa­des med. Jag tror inte att det går någon ung vuxen förbi första gången man står i en sko­bu­tik och med den egna lönen inve­ste­rar i funk­tion fram­för form.

Denna nai­vi­tet, sår­bar­het och trot­sig­het har en inne­bo­ende sen­su­a­li­tet som som­ma­rens avslö­jande bikini helt sak­nar. Dess­utom kan jag, efter två års test­ning, intyga att åtminstone de bara föt­terna inte är ett sär­skilt stort pro­blem om man klär– och beter sig rim­ligt i övrigt. Bara ben är värre, men inte omöjliga.

Peter_Paul_Rubens_Helene Fourment in a Fur Coat

Rubens’ Helena Four­ment (»The Little Fur Coat«) c. 1636/38

Mina tips!

  • Börja inte med strum­por efter som­ma­ren utan låt krop­pens tole­rans suc­ces­sivt följa den sjun­kande temperaturen.
  • Testa att bära exakt det du pla­ne­rat för dagen, men ta ome­del­bart av strum­porna och lägg dem i väs­kan som en livförsäkring.
  • Håll den övriga krop­pen rik­tigt varm med tjocka mate­rial eller lager på lager. Täck hand­le­der, hals och huvud.
  • Köp flera långa, varma kjo­lar och bär even­tu­ellt ett par mame­luc­ker för att skydda ******. Låt ank­larna skymta mel­lan kjol och sko. En rik­tigt varm kjol kan värma mer än ett par byxor, och inkapsla myc­ket varm luft som gör att strump­byxor rent av kan bli för svettigt.
  • Rör dig has­tigt mel­lan hem, kol­lek­tiv­tra­fik och arbetsplats/skola.
  • När du trots allt rör dig utom­hus — se till att befinna dig i kon­stant rörelse för att hålla uppe värmen.
  • Sluta röka, spara pengar till taxi.
  • Om du har en lång päls så kan du i prin­cip gå ut i nattlinnet.
  • Inve­stera i ett par tålösa strump­byxor för att ge illu­sio­nen av nakenhet.

bare04 (kopia)


Comments { 1 }

Tags: ,


Heter WASP geting på svenska?

Jag såg en film i hel­gen, »Car­nage«.  Jag tyckte om den. Den fick mig att tänka på en slags stil eller typ av kvin­no­por­trätt jag gil­lar, näm­li­gen W.A.S.P:s som får sammanbrott:

still-of-kate-winslet-in-carnage-(2011)-large-picture-Carnage-Stills-kate-winslet-25124977-700-477carnage-2011-kate-winslet_jodie-foster_christoph-waltz-3

Kate Win­s­let i Carnage

fa04b42203a596949467447228a5b0e3d9e89a5583fe51d98860fac818ce4a3a22ee66700d32dcd2ad972f5c6213fe47

Char­lotte York Goldenblatt

enhanced-buzz-4929-1360198456-3

Och så själv­klart Betty Draper.

Jag iden­ti­fi­e­rar mig litet med dessa kvin­nor. Det är också något befri­ande när väl­po­le­rade ytor spric­ker. Min chef bru­kade säga till mig att det just är krac­ke­le­ring­arna som är det intres­santa hos män­ni­skor. För egen del känns det utma­nande att inte låta sprick­bild­ning­arna ta över och bli hela mönst­ret. Ibland tän­ker jag att det är där­för jag måste vara så noga med min yta.

 


Comments { 1 }


Nytt, fint smink! Kanske även bra.

hmsmink

Titta vil­ket trev­ligt smink. Det är H&M:s nya sats­ning på en egen skön­hets­se­rie. Runt 800 pro­duk­ter ska det fin­nas, och det gör det nog, det fanns en väl­dig massa fär­ger av all­ting, men sär­skilt av ögon­skug­gor och nagel­lack som glitt­rade och loc­kade som en färgs­or­te­rad lös­go­dis­disk. Min bild är inte så bra, men den visar två nagel­lack (ett mörkt, metal­liclack och ett klar­rött år det kalla hål­let), en blåg­litt­rig (?! Ja, jag kände för färg!) ögon­skugga, och ett klar­rött läppstift.

I ögon­skug­gans dosa på bil­den här ovan­för kan man se mina fing­rar, med det klar­röda lac­ket, som jag gil­lar myc­ket. Jag gil­lar läpp­stif­tet också — jag använ­der säl­lan läpp­stift men blev sugen på en höst­look med klar­rött, så jag slog till på ett. Det ver­kar sitta rätt bra, myc­ket pig­ment. Vil­ket säkert är fal­let också även med pro­duk­ten lip tint som jag tes­tade på han­den och nog måste köpa eftersom den ver­kade sitta som berget.

Det är för tidigt för recen­sio­ner egent­li­gen, men första intryc­ket är alltså bra. Jag gil­lar att det finns så många fär­ger av allt, att det finns roliga pro­duk­ter som ögon­skugga i mous­se­form, ovan nämna lip tint samt ögon­skug­ge­pa­let­ter som ver­kar väl­digt genom­tänkta och pris­värda. En massa red­skap finns det också, och en kropps­del, med duschtvål och krä­mer och sånt, fast jag kol­lade inte så noga på den, för jag är så himla kär i allt sådant som H&M:s sto­ra­sys­ter & Other Sto­ries gör, i finare för­pack­ningar dess­utom. Men smink­för­pack­ning­arna i denna nya M&M-serie är jät­te­fina tyc­ker jag: vitt och guld, med lite gul­lig, knub­big form på allt.

Och pri­serna är bra: 69 för ögon­skug­gan, 99 för läpp­stif­tet. 49 för nagel­lac­ken, det är bäst av allt. 49! Det är väl typ vad Mava­las mini­lack kos­tar. H&M:s nagel­lack finns i myc­ket fler och roli­gare fär­ger. Jag ska inte göra reklam för detta smink, det kanske är kasst, men det var bara så roligt att stå där bland ett så stort utbud där allt var bil­ligt. Jag rekom­men­de­rar en titt i alla fall!

 


Comments { 4 }

Tags: ,