Eternal optimist

Det är verk­li­gen svårt att hitta fina beiga nagel­lack. Jag är rätt nöjd med Samoan Sand från OPI, men jag skulle vilja ha något som är aningen mindre grå­das­kigt. För ett par vec­kor sedan köpte jag Eter­nal Opti­mist från Essie, och i dag tes­tade jag det för första gången, Men nja, jag vet inte rik­tigt om det var så myc­ket att hänga i jul­gra­nen. Det var väl helt okej, men jag hade öns­kat att det var lite lju­sare och gräd­di­gare i fär­gen. Jag tyc­ker att det är lite för rosa på ett sätt som för tan­karna till de lack min mamma bru­kade använda på som­rarna när jag var liten. Jag inser när jag skri­ver det här att den typen av asso­ci­a­tio­ner fak­tiskt är ganska efter­strä­vans­värda, men det är inte rik­tigt vad jag är ute efter just nu. Jag vill inte ha en glad färg, utan en däm­pad, dim­mig, drömsk färg. En färg som man före­stäl­ler sig att Marilyn Mon­roe hade på sina nag­lar när hon satt osmin­kad i sof­fan och läste Art­hur Mil­lers manus.

bild-1

 

Bild: Två lager Eter­nal Opti­mist från Essie.


Comments { 5 }

Tags: , , , ,


Footylicious, del 1

foot1

Jag har läst om pro­duk­ter lik­nande Foot­ner på blog­gar i flera år men inte sett någon i han­deln för­rän i förra vec­kan, så när det var ”ta tre, betala för två”-erbjudande på fot­vårds­gre­jer på mitt apo­tek slog jag till. Det blev inte bil­ligt ändå, 239 kr kos­tade Footner-förpackningen (men då fick jag å andra sidan ett paket med Caro­line Woz­ni­ackis skav­sårsplås­ter för ten­nistje­jer som gil­lar hög­klac­kat gra­tis. Skav­sårsplås­ter är en under­bar uppfinning).

Foot­ner består av två sock­lik­nande plast­på­sar, fod­rade med en yta av något som påmin­ner om filt, som är indränkt med en ganska rin­nig gel­lik­nande vätska. De aktiva ingre­di­en­serna är syror: mjöl­syra och AHA-syra, som — pre­cis som när de ingår i exfo­li­e­rande hud­vårds­pro­duk­ter — ska avlägsna det yttersta hud­lag­ret. I Foot­ners fall inne­bär det att man fjäl­lar bort all hård hud på föt­terna. Det ver­kar ganska äck­ligt, men sam­ti­digt fascinerande.

Man stic­ker ner sina föt­ter i Footner-sockorna, drar ett par rik­tiga soc­kar över (jag tog ett par av ull eftersom jag tänkte att lite extra värme kanske sät­ter fart på saker) och låter syrorna verka i en timme. Det kän­des blött och lik­som kip­pande, men inte direkt obe­hag­ligt. Sedan duschar man föt­terna, och sedan vän­tar man: 3–5 dagar, säger Foot­ners sajt, 5–10 dagar säger instruk­tio­nerna på för­pack­ningen. Jag befin­ner mig nu på dag fem och har ännu inte sett någon effekt, så jag är lite otå­lig. Jag åter­kom­mer med utvär­de­ring av resul­ta­tet, men kän­ner mig just nu ganska skep­tisk till att något värt 239 kro­nor kom­mer att inträffa.

 

Bild: Utsnitt ur William-Adolphe Bou­gu­ereaus The Bat­her, Wiki­pain­tings.


Comments { 2 }

Tags: , ,


Att odla sin trädgård

Hudvård påmin­ner fak­tiskt om träd­gårds­ar­bete. Det är något man ald­rig blir klar med, utan en stän­digt pågående pro­cess. Även när rabat­terna prun­kar måste man hålla efter ogräs, och för att växt­lig­he­ten ens ska slå ut måste jor­den vän­das, göds­las, vatt­nas. Säsongsa­spek­ten är inte helt fel hel­ler. Bero­ende på års­tid behö­ver träd­går­den, lik­som hyn, olika typer av under­håll för att trivas.

Vad gäl­ler just hud­vård så är det den fli­tiga som belö­nas. Att varje dag tvätta av sig smin­ket med en bra ren­gö­ring, använda en bra åter­fuk­tande kräm, kanske kom­plet­tera med ansikts­vat­ten och/eller serum. Pee­ling med ansikts­mask en till två gånger i vec­kan. Varje vecka. Skon­samt smink som inte täp­per till porerna. Inte peta, klämma och pilla i ansik­tet, någon­sin (note to self…). Und­vika solen. Dricka myc­ket vat­ten. Se till att åter­fukta extra myc­ket i torra mil­jöer och under vin­ter­halv­å­ret. Tröska på sådär år ut och år in och man får med största san­no­lik­het en bra hy — inte över en natt och du kan ald­rig sluta med ruti­nen. (Har man medi­cinska pro­blem, som acne eller eksem eller dylikt, så gäl­ler ju inte det för­stås utan då kan man behöva medi­cinsk hjälp på vägen.)

Men det finns all­tid gen­vä­gar också. I min kolo­ni­lott trött­nar jag ibland på att de flerå­riga väx­terna ald­rig tar sig, att nytill­skot­tet beräk­nas blomma först nästa år eller att effek­ten av göds­lan­det i prin­cip är obe­fint­ligt för det blotta ögat (röt­terna är säkert jät­te­fina). Då pif­far jag all­tid upp med ettå­riga väx­ter i glada fär­ger, som fyl­ler ut rabat­terna och ger illu­sio­nen av en väl­må­ende och prun­kande träd­gård. Så snart ettå­ring­arna blom­mat ut och dött blir de dock bara kom­post, och för att rabat­ten ska blomma nästa år är det de flerå­riga väx­terna som krä­ver min uppmärksamhet.

Över­sät­ter vi detta till hud­vård, är den bästa snabb­lös­ningen för vack­rare hy kemisk pee­ling. Kemisk pee­ling är också ett sätt att opti­mera upp­tag­ningen av övriga pro­duk­ter som du använ­der, så i det fal­let kan man tala om att den ettå­riga blom­man också ger näring åt de fleråriga.

Jag har provat:

MD Daily Peel Pads

Jag har använt MDs Daily Peel Pads i flera omgångar och all­tid varit nöjd. Det sticks och bränns litet, vil­ket gör att det verk­li­gen känns att de ver­kar (och det gil­lar jag). Men det inne­bär ju också att om man har litet käns­lig hy så kan man bli röd och rosig. Jag har använt dem som en kur varje dag i två vec­kor och då kom­bi­ne­rat med en extra lug­nande och fukt­gi­vande kräm samt lagt fukt­mas­ker och lug­nande masker kon­ti­nu­er­ligt. Eftersom huden blir tun­nare och käns­li­gare under behand­lingen är det  vik­tigt att und­vika solen, sola­rium och att ha extra myc­ket sol­skydd. Tänk på att man hel­ler inte ska blanda flera aktiva pro­duk­ter utan att råd­göra med hud­te­ra­peut. Använd alltså inte någon annan pro­dukt med AHA-syror eller andra aktiva ingre­di­en­ser sam­ti­digt som du använ­der Daily Peel Pads.

Pri­ori Advan­ced Aha

Den här pee­lingen har jag i duschen och använ­der van­ligt­vis en gång i vec­kan innan jag läg­ger fukt­mask. Jag använ­der den på armar och dekol­le­tage också. Ome­del­bart resul­tat! Och mild pro­dukt. Man måste såklart följa upp med fukt­kräm och body lotion på de stäl­len man peelat.

I maj är det dags för något nytt! Jag ska prova MD For­mu­la­tions Per­so­nal Peel Kit, som man kan köpa här och här. Jag för­står inte hur det kan vara så stor pris­skill­nad — jag har fått mitt i pre­sent och jag antar att det går att köpa på exem­pel­vis NK också men jag vet tyvärr inte pri­set i butik. Vad gäl­ler inköps­stäl­len har jag ald­rig hand­lat hud­vård på nätet, utan län­karna ovan base­ras på att det var första sökresultaten.

Jag tän­ker  att jag ska tajma vårens quick fix med att syre­nerna blommar.

Bild: Gat­her ye rose­buds while ye may, John Wil­liam Water­house, 1909. Wiki­pe­dia Commons.


Comments { 1 }

Tags: , , , , ,Comments { 0 }