Säg hej till Evelina!

Skön­hetska­bi­net­tet har utö­kats! Vi säger väl­kom­men till Eve­lina, vår nya medlem.

Evelina

Eve­lina, finns det någon skön­hets­pro­dukt du inte kan leva utan?
– Hej! Oj, det tyc­ker jag är en svår fråga! Jag har ald­rig direkt fast­nat för en sär­skild pro­dukt i ter­mer av varu­märke och lik­nande, jag byter hela tiden eftersom jag ald­rig lyc­kas bli till­räck­ligt nöjd. Det kom­mer säkert mär­kas här på blog­gen i fall jag skri­ver om pro­duk­ter. Men, för ord­ning­ens skull kan jag nämna den recept­be­lagda (!) hud­lo­tio­nen Propy­derm som jag använ­der fli­tigt sedan något år till­baka. Jag har väl­digt torr hud och får lätt eksem, så att smörja in mig ordent­ligt är ett måste.

Kan skön­het vara ett intresse?
– Abso­lut! Fast det är nog inget kon­kret intresse för mig… Skratt. Jag är nog mest intres­se­rad av menings­ska­pande pro­duk­tion run­tom­kring skön­het, så som alla recen­sio­ner på Make Up Alley eller den enorma upp­sjö av YouTube-tutorials som finns. Tyc­ker lik­som att det är en fasci­ne­rande social ritual att vilja dela med sig av sin upp­le­velse av en pro­dukt.
Just nu är jag inne i en period när jag tyc­ker par­fym är jät­te­kul så jag läser många doft­be­skriv­ningar, fast jag inte råd att köpa något, så det blir en spän­nande idé om att tex­tu­ellt lära sig om en doft men ald­rig kunna upp­leva den på rik­tigt (jag orkar inte ens köpa samples och sånt). Sen kan man väl vara intres­se­rad av skön­het på ett slags este­tiskt teo­re­tiskt plan… Men det över­lå­ter jag åt någon annan, haha.

Evelina2

Vad tror du att du kom­mer skriva mest om här?
– Jag tror att det som kom­mer skilja sig i mina inlägg från mina kol­le­gor här på Skön­hetska­bi­net­tet är att jag är totalt obe­vand­rad inom konst, och kom­mer där­för inte skriva inlägg med histo­riska ned­slag så som ni andra är så duk­tiga på! Jag tror där­e­mot att mina inlägg kan komma att handla mer om min nyvunna kär­lek för Cha­nels mode­vis­ningar (har sett en hit­tills), om var­för Gos­sip Girl är värl­dens bästa stil-inspo-serie och sen kanske något om läpp­stift? Jag vet inte egent­li­gen, har fak­tiskt ald­rig blog­gat förut! Jag får köra på känsla helt enkelt.

Kan du kort berätta vad du syss­lar med när du inte blog­gar här?
– Jag hål­ler på att avsluta min mas­ter i medie– och kom­mu­ni­ka­tions­ve­ten­skap och efter det blir det väl till att skaffa ett jobb. På fri­ti­den ser jag om tv-serier jag redan sett, tyc­ker om att laga mat, dricka vin, måla nag­larna och så spe­lar jag Kim Kar­dashian: Hol­ly­wood på mobi­len.


Comments { 0 }

Tags:


Lucka 21: Ett samtal om skönhet mellan två exceptionellt vackra kvinnor

Esther och och Lena är fin­ge­rade namn, då kvin­norna vars sam­tal jag ned­teck­nat valt att vara ano­nyma. De är i tret­tio­års­ål­dern och lever i Stock­holm. Flera objek­tiva käl­lor har bekräf­tat deras påtag­liga skönhet.

esther_lena

Jag
– Har ni all­tid varit vackra? Hur fun­ge­rar det rent soci­alt — att vara en excep­tio­nellt vac­ker person?

Est­her
– Jag har känt mig vac­ker sedan jag var ett litet barn, och sär­skilt under de for­ma­tiva åren. De käns­lorna gav mig ett grund­läg­gande själv­för­tro­ende — vil­ket är långt vik­ti­gare och mer kraft­fullt än det själv­för­tro­ende som fak­tisk skön­het ger. Jag är helt över­ty­gad om att åtminstone 50% av “min skön­het” upp­levs av värl­den runt omkring mig som en pro­dukt av att jag tror, kän­ner, behand­lar och för mig själv som om jag vore vac­ker (vil­ket endast fun­ge­rar eftersom jag tror att jag är vac­ker). Jag är inte lika över­ty­gad om min skön­het längre — jag har mina dagar… Men de vanor som jag utfor­mat under mitt liv hit­tills som skön­hets­tro­ende ägnar jag mig fort­fa­rande åt, vil­ket gör att män­ni­skor fort­sät­ter att upp­fatta mig så. Jag vet inte hur långt man kan sträcka jäm­fö­rel­sen med and­lig tro, men det finns defi­ni­tivt enande element.

Lena
– Jag hål­ler med om att besitta stor skön­het måste rela­te­ras dels till en tron på skön­he­ten och dels en känsla för själ­vet, vil­ket kan bekräf­tas av andra men inte nöd­vän­digt­vis måste. Under den senaste tiden så har jag verk­li­gen sla­gits av hur min upp­le­velse av skön­het skil­jer sig distinkt från hur andra tycks upp­leva mig. Skön­hets­upp­le­vel­sen som jag får av att se mig som som ett objekt för andra män­ni­skors upp­fatt­ning är väl­digt vill­ko­rat. Ett prak­tiskt exem­pel: det upp­rör mig om jag kän­ner mig endast så vac­ker som andra talar om för mig att jag är. Jag öns­kar ingen män­ni­ska den upplevelsen!

Jag
– Du tän­ker på kom­pli­mang­ens dubbelhet?

Lena
– Ja, exem­pel­vis. Kom­pli­mangen ska­par vill­kor och ramar. Kom­pli­mangen har en ned­vär­de­rande kva­li­tet eftersom situ­a­tio­nen vari per­son A får en kom­pli­mang av per­son B utgår från att per­son B ser någon­ting vac­kert i per­son A som per­son A för­vän­tas inte se själv, och per­son B utgår från att det är upp­lyf­tande att upp­märks­samma detta.

Est­her
– Pro­ble­met är att kom­pli­mangen sär­skil­jer mel­lan skön­het och attrak­tions­kraft, sam­ti­digt som män­ni­skor som använ­der kom­pli­manger inte är sär­skilt med­vetna om det. Kom­pli­mangen låt­sas uppe­hålla sig vid skön­het: “Vad vac­ker du är!”, men egent­li­gen talar den bara om den egna attrak­tions­upp­le­vel­sen: “Så attrak­tiv jag upp­le­ver dig!”

Lena
– Ibland är att ‘vara vac­ker’ att upp­le­vas som vac­ker av andra — det tjä­nar ett väl­digt tyd­ligt syfte. Man får bekräf­telse, blir beund­rad och till­de­las en social sta­tus genom att attra­hera andra. När det inträf­far så gif­ter sig min egen upp­fatt­ning om min skön­het och upp­le­vel­sen hos den som betrak­tar mig. Det är sorg­ligt men prak­tiskt. Gene­rellt explo­a­te­rar jag denna upp­le­velse för att bli god­känd av andra, kanske sär­skilt i soci­ala medier där man så enkelt kan kon­trol­lera bil­den av sig själv.

Est­her
– Tyvärr låter det där inte så sympatiskt…

Lena
– Fast det är dub­belt! Skön­he­ten är en krycka för mig, och har all­tid varit. På sätt och vis är där­för skön­het det enda jag är till fullo bekväm att pro­ji­cera i exem­pel­vis soci­ala medier eller i andra soci­ala situ­a­tio­ner. Jag kan vara ganska blyg och kan lätt skräm­mas av män­ni­skor. Att pro­ji­cera andra kva­li­te­ter, så som humor, i kon­ver­sa­tio­ner vågar jag säl­lan. Då blir skön­he­ten ett svar på soci­ala fobier. Det är ett nega­tivt möns­ter som gör att jag upp­le­ver att det är gott nog att bli vagt beund­rad på avstånd, även om jag inte är omtyckt som per­son och upp­fat­tas som arrogant.

Est­her
– Jag kom just att tänka på hur hemskt det är att verk­li­gen känna sig ful! Det har ganska litet att göra med att fak­tiskt vara det. Men det kan vara en för­gö­rande känsla om ens vanor cirk­lar runt det sköna. Allt kan bli rub­bat. Ofta kän­ner jag mig bara så vac­ker som det säll­skap jag omger mig med. Så när jag kän­ner mig ful kan det vara bra att söka sig till vackra personer.

Lena
– Haha! Jag har svårt att veta vem jag är när jag inte kän­ner mig vac­ker. Jag för­lo­rar 90% av mitt jag när jag inte kän­ner mig vac­ker. Inte för att jag inte har något övrigt inne­håll, utan för att jag har koor­di­ne­rat det runt upp­le­vel­sen av skön­het. Dock måste man då för­stå att jag tyc­ker att kanske 80% av vad det inne­bär att vara vac­ker har att göra med smak, och på det sätt så kan mode i någon mån möj­lig­göra skön­hets­upp­le­vel­ser för många. Jag är för övrigt inte så bra på procenträkning…

Est­her
– Vi lever ju i en kul­tur som paral­lellt säl­jer idén att all­ting går att köpa, sam­ti­digt som man säl­jer ett ideal av natur­lig skön­het, sam­ti­digt som man talar mer och mer om gener och mani­pu­la­tion av dem. Det kan nog bli för­vir­rande för den som för­sö­ker för­stå skön­het paral­lellt med att för­söka vara vac­ker själv.

Lena
– Jag tror ändå att bil­den av natur­lig skön­het eller ideal skön­het utan tve­kan är pre­cis så kom­mo­di­fi­e­rad som andra kom­mo­di­te­ter. Längd och pro­por­tion är inte så lätt att kon­trol­lera som indi­vid — där­e­mot kan man kon­trol­lera sin smak. Där­för så kän­ner jag mig mindre ytlig när jag döm­mer andra base­rat på deras kläd­val och stil än deras övriga utseende.

Est­her
– Men ändå är det män­ni­skor som bedö­mer kläd­sti­lar som kal­las för ytliga, och när man arbe­tar med krop­par maske­ras det sna­rare i någon sorts häl­so­a­spekt eller något man gör “för sin egen skull” — det får en bättre klang. Sam­ti­digt kan du ju ta någon som ser ut som Lena: det spe­lar ingen roll vad hon bär för klä­der eller hur hon sty­lar sitt utse­ende — hon kom­mer ändå all­tid att upp­le­vas som litet vack­rare än de flesta i ett rum, på grund av det omtvis­tade som man kan kalla för natur­lig skön­het, som kanske egent­li­gen bara är hen­nes egen tro på sin skön­het — det som de andra i rum­met fel­ak­tigt skulle avskriva som arro­gans eller »själv­för­tro­ende«, ett ord som används för ofta!

Lena
– Nu tror jag att du för­sökte ge mig en komplimang!


Comments { 4 }


Lucka 7: Flygvärdinnans strumpskola

På hös­ten och vin­tern är det i prin­cip omöj­ligt att sticka näsan utan­för dör­ren utan att ha minst ett par strump­byxor på sig. Här delar flyg­vär­din­nan Anna med sig av sin expert­kun­skap vad gäl­ler färg, form och fabrikat!

Strumpor3

Sofia Loren vet hur man sät­ter på sig ett par strum­por

Vad bör man tänka på när man köper strump­byxor?
– Det vik­ti­gaste är att besluta sig för vad strump­byxan ska ha för funk­tion och vil­ken typ av plagg den ska använ­das under. Att ge sig i väg på jakt efter den per­fekta strump­byxan utan att först fun­dera på pass­form i fot, ben och byx­de­len är ett miss­tag. Sär­skilt byx­de­len kan vara värd att skänka en extra tanke; Det gör skill­nad om gren­ki­len är bomulls­fod­rad eller ej, om mid­je­lin­ningen är bred eller smal, om mitt­söm­men är bred eller tunn. Och foten! Ska den vara enbart tåför­stärkt eller ska den vara för­stärkt från tå till häl? Pri­set indi­ke­rar på inget vis kva­li­tet. Ett exem­pel är ett par stödstrump­byxor i 70 denier många flyg­vär­din­ne­kol­le­gor använ­der. De kos­tar ett par tre hund­ra­lap­par eller så, men går lätt sön­der när man drar upp de stumma benen. Det kan jäm­fö­ras med Åhléns glan­siga i 20 denier med con­trol top som du får 5-för-4 för näs­tan samma pris, men som jag i mitt arbete kan behålla hela under flera vec­kor. Stor­lek är kne­pigt för den med långa smala ben. Om strum­pan inte är stum – som rik­tiga stödstrump­byxor – kan man köpa en för stor stor­lek om byx­de­len har enkel­söm bak. Många mär­ken gör de större stor­le­karna med dub­bel­söm­bak men det tyc­ker jag per­son­li­gen känns lite som att bära kalas­byxor för späd­barn… Så mät din inner­benslängd och läs på bak­si­dan på för­pack­ningen där de allra flesta mär­kena har en storlekstabell.

Hur skö­ter man dem bäst?
– Hand­tvätt i ljum­met vat­ten med lite hand­tvål. Låt ligga en stund, gnugga inte annat än var­samt på foten, skölj och låt dropp­torka. Nu öns­kar jag att jag kunde säga att jag för­va­rar mina i fina sil­kespå­sar men de lig­ger hul­ler om bul­ler i en låda. Jag är ganska ovar­sam när jag sät­ter på mig mina strum­por, men man ska defi­ni­tivt inte dra på dem som ett par van­liga byxor, utan trä på dem från foten och sedan bit­vis uppåt.

Har du något favo­rit­märke?
– Såväl i mitt jobb som pri­vat använ­der jag Spanx Tight-End Tights High-Waisted 70 denier i matt svart med ett par Wol­ford vel­vet de luxe 66 alter­na­tivt Mat Opa­que 80 i Admi­ral ovanpå, om jag vill ha rik­tigt täta och väl­sit­tande. Svart kan man givet­vis köpa en bil­li­gare vari­ant av, men med risk för en hint av moirémöns­ter om den har färre denier än 50.

Stay-ups då, är det något att ha?
– Nu ska ni få höra, det finns ett par fan­tas­tiska stay-ups! Det är åter­i­gen Åhléns eget myc­ket pris­värda märke, glan­sig i 15 denier. Till som­mar­u­ni­for­men använ­der jag ald­rig annat än dessa. Glan­sen är sober och nyan­sen har inte effek­ten som gör att det ser ut som om man har plastiga Barbie-ben, utan är varm och natur­lig. Foten är enbart för­stärkt i tån vil­ket pas­sar mig med små föt­ter som annars får den för­stärkta hälen halv­vägs upp på vaden. De sit­ter bra med dubbla sili­kon­band bakom en rejält till­ta­gen och fin spetskant. De är ganska korta, så man bör gå upp en stor­lek om man har långa ben. Hur ofta jag än sköl­jer upp dem så hål­ler de for­men och glan­sen. Inte hel­ler resår­kan­ten eller sili­kon­ban­den tap­par spänst eller funk­tion. Mitt andra tips är Wol­fords Vel­vet de Luxe 50 denier, det vill säga rela­tivt täta och matta strum­por, i svart. Dessvärre är sili­kon­ban­den av sämre kva­li­tet än på dem från Åhléns, även om själva strum­pan är fin och håll­bar, men eftersom det är svårt att hitta stay-ups i mer än 20 denier är de värda att nämnas.

Var köper du dina strump­byxor?
– Eftersom jag är out­säg­ligt petig med mina strump­byxor och stay-ups, och ganska bekväm, så köper jag stora kvan­ti­te­ter vid ett och samma till­fälle på ett större varu­hus i när­he­ten av mitt hem där jag vet att det jag söker finns. Jag tyc­ker dess­utom att en del av tjus­ningen är att känna och jäm­föra i butik. Skulle jag tipsa om en väl­sor­te­rad butik, som även har en sago­likt kun­nig och hjälp­sam per­so­nal, så är det NK:s strum­pav­del­ning i Stockholm.


Comments { 2 }

Tags: , , , , , ,


Fråga Hudterapeuten, del 4

 Skön­hetska­bi­net­tet frå­gar Eme­lie Karls­son, hudterapeut.

Vad är den vik­ti­gaste pro­duk­ten enligt dig?
Den behand­lande hud­vårds­pro­dukt som har störst chans att för­ändra din hud på dju­pet är seru­met som appli­ce­ras innan din dag och natt­kräm. Vill du arbeta bort ett pro­blem, som t.ex. oren eller torr hy, så kom­mer det ald­rig att fun­gera med enbart en kräm, hur bra den än är. Serum är ofta den pro­dukt som är lite dyrare, men en nöd­vän­dig­het för att uppnå resultat.


Comments { 0 }

Tags: , , ,


Fråga Hudterapeuten, del 3

 Skön­hetska­bi­net­tet frå­gar Eme­lie Karls­son, hudterapeut.

Vad ska man tänka på när det gäl­ler sol­skydd?
Solens skad­liga strå­lar är den över­läg­set största bidra­gande fak­torn till hudens för­ti­diga åld­rande, och de når dig över­allt, även vid mulet väder eller i skug­gan. Satsa där­för på antingen en dag­kräm med SPF (minst 15) eller en founda­tion med SPF. Tänk också på att för att uppnå det sol­skydd en pro­dukt utlo­var så behö­ver du appli­cera ett betyd­ligt rikare lager än du kanske är van vid.


Comments { 0 }

Tags: , , ,


Fråga Hudterapeuten, del 2

 Skön­hetska­bi­net­tet frå­gar Eme­lie Karls­son, hudterapeut.

Vad är ett van­ligt fel du sett att folk gör? 
Det största felet som folk gör när det gäl­ler smink är det klas­siska att man valt fel ton på sin founda­tion. (Tyvärr är det även van­ligt att man fått fel ton rekom­men­de­rad, så lita inte blint på någon som ”borde” kunna.) Folk ten­de­rar att välja en både för mörk och för gul färg. Tänk på att du oftast har en mör­kare färg i ansik­tet, både pga rod­na­der och för att huden i ansik­tet stän­digt är expo­ne­rad för solen, och det du vill uppnå är samma färg på ansik­tet som du har på hal­sen för att det ska se så natur­ligt ut som möj­ligt. Fär­gen i ansik­tet ska alltså inte komma från din founda­tion utan den appli­ce­ras senare i form av rouge och/eller solpuder.

När det gäl­ler hud­vård så är det van­ligt att folk inte har någon bra ren­gö­ring, utan läg­ger allt krut på sina behand­lande pro­duk­ter. Ren­gö­ringen är ett av de vik­ti­gaste ste­gen i din dag­liga hud­vårdsru­tin, då du omöj­li­gen kan uppnå max­i­mal effekt av efter­kom­mande pro­duk­ter utan att huden är för­bredd på rätt sätt.


Comments { 2 }

Tags: , , , ,


Fråga Hudterapeuten, del 1

 Skön­hetska­bi­net­tet frå­gar Eme­lie Karls­son, hudterapeut.

Vad är ditt bästa knep?
AHA-syra! Det ökar hudens cell­för­ny­else och kan där­för täcka upp för hudens olika behov genom hela livet. Det pas­sar lika bra för en käns­lig som fet hy och finns i en rad olika mär­ken och pro­duk­ter. Antingen kan man använda ett serum med AHA-syra eller så kör du en kur vid behov några gånger om året. En hud­vårds­se­rie som grän­sar till läke­me­del och är ledande inom AHA-syra på mark­na­den är md for­mu­la­tions som bl.a. finns på både Åhléns city och NK. Var all­tid extra nog­grann med sol­skydd när du använ­der AHA-syra, då huden blir extra exponerad.


Comments { 0 }

Tags: , , , , ,