Beauty hacking

Henri_de_Toulouse-Lautrec_-_Rousse_-_Google_Art_Project

Varje helg läg­ger jag ansikts­mask, det har bli­vit en rutin. Van­ligt­vis så har jag ansikts­mas­ker som man kan sova med. Sova kan man göra med sådana som är i kräm­form, men inte sådana som stel­nar eller som man behö­ver dra av. Gene­rellt skulle jag nog säga att jag före­drar de som är i kräm­form, just för att det bara är att appli­cera och sedan gå och lägga sig. Dess­utom är själva kon­si­sten­sen lät­tare att han­tera. Det är ju mer eller mindre som en van­lig kräm: fast­nar lätt på huden och drop­par inte iväg.

Den sort jag använt de senaste måna­derna är i ler­form. Detta inne­bär att det: 1. är litet kin­kigt med appli­ce­ringen (man vill inte ha komma för nära ögo­nen och helst inte för nära håret). 2. det är svårt att appli­cera masken för den är rin­nig och man måste ha ett lagom tjockt lager. 3. man måste vänta tills masken tor­kar och då, inte en sekund tidi­gare eller senare, tvätta av den, vil­ket 4. tar tid. Men! Jag som är en effek­tiv* typ har hit­tat olika sätt för att för­enkla mina skön­hetsru­ti­ner. Vi kan väl kalla det beauty hacking.

Besvär­liga ansikts­mas­ker:
1. Tappa upp ett bad.
2. Appli­cera den besvär­liga ansikts­mas­ken med en mat­pen­sel. Att pensla ansik­tet är inte svå­rare än att pensla bul­lar och jag lovar att det är lät­tare att und­vika spill samt att få till en jämn mask med pen­sel än med fing­rar.
3. Lägg dig i badet.
4. Vänta tills masken stel­nat. Under tiden som du vän­tar, kan du exem­pel­vis ägna dig åt hår­bort­tag­ning om du syss­lar med det, eller var­för inte pee­ling? Ge dig inte på att för­söka tvätta håret i detta skede eftersom det då är lätt att få vat­ten på masken.
5. Håll andan, och dyk ned under vatt­net, mas­sera bort masken under ytan eller sätt på duschen och kom­bi­nera hår­tvätt med maskborttagande.

Stres­sigt kar­riärs­liv kom­bi­ne­rat med små­barn vil­ket gör att du ald­rig kan måla nag­larna hemma trots att du vill? Här kom­mer tips hur du löser det utan att någon annan ska behöva lida:
1. Notera när den kol­lega som kom­mer tidi­gast in till job­bet bru­kar anlända.
2. Var på job­bet 5 minu­ter innan kol­le­gan. Stäng dör­ren till ditt kon­tor eller se till att öppna ett föns­ter.
3. Måla nag­larna.
4. Omvärlds­be­vaka eller läs en rap­port medan du vän­tar på att lac­ket ska torka.

Du vill ha sty­lat hår med litet Hollywood-känsla men är för trött på mor­go­nen:
1. Föna ditt nyt­vät­tade hår på kväl­len.
2. Sätt upp håret i en ganska stram knut. Knu­ten ska hålla en hel natt.
3. Gå och lägg dig.
4. Vakna. Lös upp knu­ten, borsta håret lätt, sätt upp en knut igen och spraya lätt med hår­spray över hela håret.
5. Fort­sätt med dina övriga mor­gonru­ti­ner. Släpp ut håret pre­cis innan du ska gå.

Vad har ni för beauty hacks? Dela med er i kommentarsfältet!

*= effek­tiv har bättre klang än lat men tyc­ker du att lat är ett adjek­tiv som pas­sar bättre in på dig så kan jag avslöja att lat egent­li­gen är det jag menar i sammanhanget.

Bild: Henri de Toulouse-Lautrec, Rousse eller La Toi­lette, 1889. 


Comments { 4 }

Tags: , , ,


Ålderns höst

Något dra­ma­tisk rubrik men med tanke på att detta är min sista höst som twenty-something i kom­bi­na­tion med att min nya favo­rit­pro­dukt rekom­men­de­ras för MOGEN HY så tyckte jag det passade.

wild-rose-beauty-balm-image

Wild Rose Beauty Balm från Neil’s Yard, mina vän­ner. Vil­ken mira­kel­kur! Jag läg­ger ett rätt tjockt lager som jag mas­se­rar in ordent­ligt efter sed­van­lig ren­gö­ring på kväl­len, och sover sedan med som ansikts­mask en gång i vec­kan. Jag har en vag miss­tanke om att käns­lig eller tunn hud kan rea­gera eftersom detta bal­sam har exfo­li­e­rande egen­ska­per. Samma sak gäl­ler ju för t.ex. man­del­olja som man också kan sova med och som är utmärkt att ta bort smink med.

Jag tyc­ker att ansikts­mas­ker som man sover med eller lik­som kan lämna på huden är bäst. Det är ju i prin­cip bara fukt­mas­ker eller hud­bal­sam fun­ge­rar så, men hur som helst känns det per­fekt för oss stres­sade sjä­lar som gärna gör flera saker sam­ti­digt. Jag har vid några till­fäl­len lagt fukt­mask inför flyg­resa och låtit masken sitta på under hela flyg­ningen. Flyg­plans­mil­jön är oer­hört torr så huden absor­be­rar masken rätt snabbt. Om man tyc­ker det är pin­samt att boarda med ansikts­mask, ska man i alla fall se till att ha med sig fukt­spray.


Comments { 3 }

Tags: , , ,