Beauty hacking

Henri_de_Toulouse-Lautrec_-_Rousse_-_Google_Art_Project

Varje helg läg­ger jag ansikts­mask, det har bli­vit en rutin. Van­ligt­vis så har jag ansikts­mas­ker som man kan sova med. Sova kan man göra med sådana som är i kräm­form, men inte sådana som stel­nar eller som man behö­ver dra av. Gene­rellt skulle jag nog säga att jag före­drar de som är i kräm­form, just för att det bara är att appli­cera och sedan gå och lägga sig. Dess­utom är själva kon­si­sten­sen lät­tare att han­tera. Det är ju mer eller mindre som en van­lig kräm: fast­nar lätt på huden och drop­par inte iväg.

Den sort jag använt de senaste måna­derna är i ler­form. Detta inne­bär att det: 1. är litet kin­kigt med appli­ce­ringen (man vill inte ha komma för nära ögo­nen och helst inte för nära håret). 2. det är svårt att appli­cera masken för den är rin­nig och man måste ha ett lagom tjockt lager. 3. man måste vänta tills masken tor­kar och då, inte en sekund tidi­gare eller senare, tvätta av den, vil­ket 4. tar tid. Men! Jag som är en effek­tiv* typ har hit­tat olika sätt för att för­enkla mina skön­hetsru­ti­ner. Vi kan väl kalla det beauty hacking.

Besvär­liga ansikts­mas­ker:
1. Tappa upp ett bad.
2. Appli­cera den besvär­liga ansikts­mas­ken med en mat­pen­sel. Att pensla ansik­tet är inte svå­rare än att pensla bul­lar och jag lovar att det är lät­tare att und­vika spill samt att få till en jämn mask med pen­sel än med fing­rar.
3. Lägg dig i badet.
4. Vänta tills masken stel­nat. Under tiden som du vän­tar, kan du exem­pel­vis ägna dig åt hår­bort­tag­ning om du syss­lar med det, eller var­för inte pee­ling? Ge dig inte på att för­söka tvätta håret i detta skede eftersom det då är lätt att få vat­ten på masken.
5. Håll andan, och dyk ned under vatt­net, mas­sera bort masken under ytan eller sätt på duschen och kom­bi­nera hår­tvätt med maskborttagande.

Stres­sigt kar­riärs­liv kom­bi­ne­rat med små­barn vil­ket gör att du ald­rig kan måla nag­larna hemma trots att du vill? Här kom­mer tips hur du löser det utan att någon annan ska behöva lida:
1. Notera när den kol­lega som kom­mer tidi­gast in till job­bet bru­kar anlända.
2. Var på job­bet 5 minu­ter innan kol­le­gan. Stäng dör­ren till ditt kon­tor eller se till att öppna ett föns­ter.
3. Måla nag­larna.
4. Omvärlds­be­vaka eller läs en rap­port medan du vän­tar på att lac­ket ska torka.

Du vill ha sty­lat hår med litet Hollywood-känsla men är för trött på mor­go­nen:
1. Föna ditt nyt­vät­tade hår på kväl­len.
2. Sätt upp håret i en ganska stram knut. Knu­ten ska hålla en hel natt.
3. Gå och lägg dig.
4. Vakna. Lös upp knu­ten, borsta håret lätt, sätt upp en knut igen och spraya lätt med hår­spray över hela håret.
5. Fort­sätt med dina övriga mor­gonru­ti­ner. Släpp ut håret pre­cis innan du ska gå.

Vad har ni för beauty hacks? Dela med er i kommentarsfältet!

*= effek­tiv har bättre klang än lat men tyc­ker du att lat är ett adjek­tiv som pas­sar bättre in på dig så kan jag avslöja att lat egent­li­gen är det jag menar i sammanhanget.

Bild: Henri de Toulouse-Lautrec, Rousse eller La Toi­lette, 1889. 


Comments { 4 }

Tags: , , ,


Ålderns höst

Något dra­ma­tisk rubrik men med tanke på att detta är min sista höst som twenty-something i kom­bi­na­tion med att min nya favo­rit­pro­dukt rekom­men­de­ras för MOGEN HY så tyckte jag det passade.

wild-rose-beauty-balm-image

Wild Rose Beauty Balm från Neil’s Yard, mina vän­ner. Vil­ken mira­kel­kur! Jag läg­ger ett rätt tjockt lager som jag mas­se­rar in ordent­ligt efter sed­van­lig ren­gö­ring på kväl­len, och sover sedan med som ansikts­mask en gång i vec­kan. Jag har en vag miss­tanke om att käns­lig eller tunn hud kan rea­gera eftersom detta bal­sam har exfo­li­e­rande egen­ska­per. Samma sak gäl­ler ju för t.ex. man­del­olja som man också kan sova med och som är utmärkt att ta bort smink med.

Jag tyc­ker att ansikts­mas­ker som man sover med eller lik­som kan lämna på huden är bäst. Det är ju i prin­cip bara fukt­mas­ker eller hud­bal­sam fun­ge­rar så, men hur som helst känns det per­fekt för oss stres­sade sjä­lar som gärna gör flera saker sam­ti­digt. Jag har vid några till­fäl­len lagt fukt­mask inför flyg­resa och låtit masken sitta på under hela flyg­ningen. Flyg­plans­mil­jön är oer­hört torr så huden absor­be­rar masken rätt snabbt. Om man tyc­ker det är pin­samt att boarda med ansikts­mask, ska man i alla fall se till att ha med sig fukt­spray.


Comments { 3 }

Tags: , , ,


En fet okrossbar glasyta

skonhetskabinettetEtt smärre pro­blem för mig med att beau­ty­blogga är att jag säl­lan eller ald­rig köper nya pro­duk­ter. Men! Så slog det mig härom­da­gen att jag fak­tiskt har ploc­kat på mig en hel del nya saker den senaste tiden, och det finns där­för ingen anled­ning att inte foto­gra­fera detta samt inrätta en ny röd dag.

F.v. 1. Man­del­olja som Anna köpte till mig under sin senaste resa till Rom. Jag använ­der den dag­li­gen över hela krop­pen, den är lät­tare och dry­gare än de man­del­ol­jor jag köpt i Sve­rige. 2. Sal­sy­vase 2% från Apo­te­ket som jag läg­ger som mask och skrub­bar bort med en frot­té­han­duk, efter tips på Quet­zala Blan­cos blogg vars tips jag för­be­hålls­lös bru­kar testa eftersom hon ver­kar ha den vack­raste hyn i stan. 3. OPI Top Coat, eftersom jag biter på nag­larna men inte kla­rar av för­ned­ringen att för tionde året i rad köpa Stop n grow. Kom­mer ald­rig bli en rik­tig dam. 4. MAC Lip­glass. Jag har inte använt lip­gloss sedan hög­sta­diet då lip­glos­sen påminde om Karls­sons klis­ter: när man väl lagt på sitt gloss så gick det bara att le botox eftersom mas­san stra­made så hårt. Sedan ägna­des åter­sto­den av dagen till att ömsom äta upp, ömsom smula bort och måla på igen och igen. Jag kan givet­vis bara tala för mig själv. Detta lipglass påmin­ner efter använd­ning om en fet okross­bar gla­syta, därav dess namn, och gör att man ler falsk diamant!


Comments { 0 }

Tags: , , , ,


Osammanhängande tankar om att köpa fuktkräm

Nästan alla mina skön­hets­pro­duk­ter sjunger på sista ver­sen. Till skill­nad från Kata­rina så använ­der jag snabbt upp pro­duk­ter, men har å andra sidan inte så jät­te­många. Eller har jag det? Det är svårt att jäm­föra och veta vad som är nöd­vän­dig och vad som är onö­dig kon­sum­tion när det kom­mer till skön­hets­vård. Ska man använda Body But­ter? Jag gör inte det, men får all­tid ett i jul­klapp av min pappa och just sådana radas upp på hög, så okej, jag använ­der inte alla mina pro­duk­ter. Body lotion köper jag ald­rig, istäl­let har jag man­del­olja i badet och någon hand­kräm vid enstaka till­fäl­len som jag också tar på armar och ben om de ska blot­tas. Det är extremt säl­lan jag har någon pro­dukt i håret — gene­rellt ogil­lar jag att fixa med mitt hår och att ens borsta det är inte säkert att jag gör på över en vecka. Men att tvätta mitt ansikte, åter­fukta, lägga masker och att KEMPEELA, det äls­kar jag. Och att sminka mig. Och att par­fy­mera mig, men det vet ni redan… 

Det tänkte jag på när jag läste The­re­ses inlägg; hur det för mig inte längre är för­knip­pat som rolig lyx­kon­sum­tion att köpa grun­den i min hud­vård utan att jag sna­rare ser att köpa fukt­kräm som att köpa toa­lett­pap­per unge­fär — som något som bara måste fin­nas hemma för att upp­rätt­hålla en mini­mistan­dard av civilisation.

Jag skulle para­dox­alt nog  kalla mig själv för en kon­sum­tions­kri­tisk per­son. Utan att för den skull höja mig själv eller för­söka skryta om min mil­jö­med­ve­ten­het så har jag varit en med­ve­ten kon­su­ment länge med tanke på min ålder. Mitt hem består av arve­gods och min gar­de­rob av plagg som hängt där i flera år och jag har för vana att handla eko­lo­giskt i den mån det går. Fram­för allt fun­de­rar jag myc­ket över mitt begär efter saker, och har någon slags grundin­ställ­ning i stil med att man inte ska samla skat­ter på jor­den. Bara för några vec­kor sedan hade jag och Sofie en lång dis­kus­sion om teser­vi­ser som är min senaste brin­nande mate­ri­ella läng­tan. Jag vill att den ska vara i pors­lin, ljus, ha höga kop­par som bara får vara enkelt deko­re­rade och så ska den givet­vis vara kom­plett med kanna, soc­ker­skål och mjölk­snipa. Denna ser­vis ska jag främst bruka mig av i ensam­het när jag dric­ker mitt efter­mid­dagste, som jag i och för sig bör­jat med för att min son äter mel­lan­mål och jag tror det peda­go­giskt att också inmun­diga något så att det blir en social akti­vi­tet det här med maten, så visst, han skulle vara med, men ettå­ringar har i all­män­het inga eller låga krav på pors­lin — så det är mest för min egen skull. Men, denna ser­vis ska också använ­das i som­mar på min bal­kong och då är det kvällste det rör sig om. Jag före­stäl­ler mig en stilla juli­bris och en ljud­fond av lekande barn som får ta till­vara på som­ma­rens kvälls­sol men som nu är på väg hem, och där­för kom­mer deras skratt snart att ersät­tas av semester­fi­rare på väg ut i nat­ten, och det är med visst vemod som jag stänger dör­ren till juli­nat­ten när jag sedan går in. Ni för­står att jag tänkt myc­ket på denna ser­vis, och det gav mig ång­est och näs­tan skuld­käns­lor. En slags skam i att jag brydde mig så myc­ket om något så litet och onö­digt. Jag har ju redan fun­ge­rande tekop­par hemma.

Det enda som stän­digt tycks vara undan­ta­get från min mil­jö­med­ve­ten­het och gud­fruk­tig­het är  just skön­hets­vård men där använ­der jag å andra sidan det jag köper, för­u­tom bur­karna med body but­ter då. Jag vet inte rik­tigt vad jag vill säga med det här inläg­get. Det finns nog många sätt att rädda pla­ne­ten men att jag fem gånger per år skulle avstå från en dyr kräm är nog inte ett av dem. Och vad gäl­ler den andra biten så är vi alla syndare.

women having tea

Ps. Jag ska köpa en teser­vis ändå. Ds.


Comments { 2 }

Tags: , , ,


Pop Up Shop — shoppingtips

Snabba er att gå in på Beauty Clubs Pop Up Store! Helt sjukt bil­lig hud­vård (nåja, för vad man får), make up och nagel­lack. Jag använ­der flera av varu­mär­kena regel­bun­det och det är i prin­cip omöj­ligt att få dem till så bra pris som här.

Mina tips:

Flaw­less Radi­ance.  Appli­cera en liten mängd på kind­ben, i ögonvrån eller under ögon­bry­net efter din founda­tion men innan eller efter puder bero­ende på hur stark effekt du vill ha. Jag appli­ce­rar på alla tre stäl­len ovan nämnda, och även litet grann ovan­för amor­bå­gen. Jag använ­der näs­tan bara Radi­ance när jag ska på fest, men det är ett enkelt knep för att se frä­schare ut utan att för den del bli översminkad.

Hud­krä­merna från Matis är på 70% rea, exem­pel­vis denna för torr hy, denna för trött och torr vin­terhy och så den som jag ome­del­bart slog till på som heter SOS Nut­ri­tion för käns­lig hy.

Sedan måste jag erkänna att jag är fas­ligt nyfi­ken på den här anti-age-kuren…

Berätta gärna om ni gör några fynd! Och snabba er på — jag har varit på deras utför­sälj­ningar när de varit i butik och det går snabbt åt.


Comments { 11 }

Tags: , ,


Varför skulle annars våren tveka?

Den senaste tiden har jag tänkt på när man trots even­tu­ell för­måga till själ­vac­cep­tans och/eller este­tiska prin­ci­per kom­mer fram till att en för­änd­ring eller vad man själv defi­ni­e­rar som en för­bätt­ring av krop­pen är önsk­värd. Men när man inte verk­stäl­ler denna för­änd­ring, utan istäl­let hej­dar sig.

En sak som jag allt­för ofta hej­dar mig inför och som jag vet att åtminstone ytter­li­gare en med­lem – som för­blir ano­nym — av Skön­hetska­bi­net­tet skyr, är att tvätta mig själv. Den njut­ning som en lång, varm dusch eller ett ännu längre och var­mare bad skän­ker kan inte kom­pen­sera för lidan­det det åsam­kar. Drop­pande och tovande hår, våta lino­le­um­golv, fina strån som reser sig i chock, näsor som rin­ner, hud som ryn­kar, blos­sar och rea­ge­rar på kylan, ansikts– och hud­krä­mer som beter sig rin­nigt och inkon­se­kvent i mötet med den ännu fuk­tiga krop­pen. «Ja nog är det svårt när drop­par fal­ler. Skäl­vande av ängs­lan tungt de hänger, klam­rar sig vid kvis­ten, sväl­ler, gli­der — tyng­den drar dem neråt, hur de klänger.»

Man blir dess­utom tyngre när man är blöt. Tänk på att även per­so­ner som är till­räck­ligt idi­o­tiska för att väga sig på en sim­hall har röst­rätt! Vidare måste man över­väga de psy­ko­lo­giska effek­terna av att gå från liv­mo­der­lik värme och omslut­ning till att stå i kylan och skäm­mas som en annan sva­vel­sticks­för­säl­jare, ensam utläm­nad åt en kylig värld som vill enont. Ja, jag raljerar.

le_tub-large

Zorn­kvinna som åtminstone före­fal­ler njuta av att tvätta sig

Jag tve­kar alltså inför att tvätta min kropp och kanske fram­för allt mitt hår, av kom­fortskäl. Det finns en grupp kvin­nor som har stort genom­slag på Inter­net, som ägnar sig åt något så magiskt som att sys­te­ma­tiskt inte tvätta håret med pro­duk­ter som inne­hål­ler sili­ko­ner eller mine­ral­ol­jor. Jag har för­stått det som att man på detta sätt sys­te­ma­tiskt även kan minska det kvan­ti­ta­tiva tvät­tan­det! Detta kal­las ”no ’poo”-metoden. Sedan jag först hörde talas om denna metod för unge­fär tio år sedan, när ett litet antal ame­ri­kanska eldsjä­lar pro­pa­ge­rade feno­me­net, har jag varit över­ty­gad om att detta vore per­fekt för mig: det fåtal pro­duk­ter man behö­ver är bil­liga och upp­starts­pe­ri­o­den skulle kunna för­läg­gas till som­ma­ren när man ändå har håret i knut för att slippa svet­tas. Jag har haft tio år på mig att testa detta, men har ändå… tvekat.

Syf­tet bakom denna metod är att sham­poo är gif­tigt och ska­dar hår, skalp och miljö. Men jag är över­ty­gad om att dessa kvin­nor i grund och bot­ten helt enkelt bara hatar att tvätta sitt hår. Alter­na­tivt kan det fin­nas en dju­pare, este­tisk kom­plott bakom rörel­sen. Denna teori grun­dar jag på att den enda tillåtna färg­nings­me­to­den som är tillå­ten enligt no ’poo är henna. Jag tror att jag har tve­kat av rädsla för att bli upp­slu­kad av en rörelse, jag är rädd att jag inte har vad som krävs för att få vara med dem i deras quest. Tänk om jag har fel sorts hår? Tänk om det ram­lar av för att det till­slut blir så smut­sigt av att inte få sin nor­mala dos av sili­ko­ner och mine­ral­ol­jor? «Svårt att vara oviss, rädd och delad, svårt att känna dju­pet dra och kalla, ändå sitta kvar och bara darra — svårt att vilja stanna och vilja falla.»

Min tve­kan leder till att jag nog­grant sche­maläg­ger vilka dagar jag ska ”gå så långt” att jag tvät­tar håret, med vetska­pen att de tim­mar som sedan är kvar av dyg­net är så gått som för­störda. Upp­slu­kade av det intet som utgörs av avlopps­sy­ste­met. Själv­klart är det inte omöj­ligt att tvätta sig, snabbt göra sig i ord­ning och sedan gå på en fest. Men utan en akti­vi­tet som häg­rar vid hori­son­ten skulle jag säga att det är så gott som kört. Var­för inte göra någon­ting åt detta pro­blem? Det finns ett naivt hopp i vat­ten och ren­het. Kanske har det med syn­da­flo­den att göra, allt det dåliga som den spo­lade bort och den nya värl­den som följde därpå. Tyvärr lika rut­ten som sin före­gång­are. «Då, när ingen rädsla längre hål­ler, fal­ler i ett glit­ter kvis­tens drop­par glöm­mer att de skräm­des av det nya glöm­mer att de ängs­la­des för fär­den — kän­ner en sekund sin största trygg­het, vilar i den tillit som ska­par världen.»


Comments { 8 }

Tags: , ,


Plötsligt händer det

För många som­rar sedan, fem styc­ken för att vara exakt, stod jag i ett gemen­samt bad­rum i en 1700-talslänga till­hö­rande ett kung­ligt slott och medan jag duschade blic­kade jag mot min nya, dyra ansikts­ren­gö­ring* och tänkte »En dag… En dag kom­mer jag att kunna se mitt ansikte i spe­geln och tänka att jag har fin hy.«

Det här låter ju fruk­tans­värt bort­skämt på många sätt och vis, men var­för jag duschar i kung­liga mil­jöer tän­ker jag inte för­klara. Och även om jag av prin­cip tyc­ker att man inte får avfärda skön­het och mode med »tänk på all värl­dens olycka!« så vill jag ge en kort bak­grund till det spän­nande kapit­let Min Hy så att ni för­står att det går dju­pare än bara yta.

Min allra första pojk­vän blev inte spe­ci­ellt lång­va­rig, kanske hade vi säll­skap i tre vec­kor eller en månad. Jag dum­pade honom på en park­bänk en höst­dag för tolv år sedan — det hela var inte så dra­ma­tiskt mer än några klum­piga för­sök från hans sida att för­klara sin kär­lek till mig (bland annat genom fra­sen »du är inte ens den snyg­gaste tje­jen jag vet, och ändå bara måste jag vara med dig, för­står du då att jag äls­kar dig??«). Nämnda pojk­vän hade någon vecka tidi­gare tit­tat drömskt på mig när vi drack kaffe på ett glas­scafé här på Söder­malm och upp­täckt att jag hade fräk­nar. Trå­kigt nog så har jag inte, och har för den delen ald­rig haft fräk­nar. Det var por­mas­kar. Obs! Det var ej där­för jag dum­pade honom.

Okej, tän­ker ni. Du hade oren hy. Alla 15-åringar har det! Ja, det stäm­mer. Men min orena hy höll i sig i över tio års tid. Det i sig hade väl också varit helt nor­malt och inte så myc­ket att klaga över, om det inte dess­utom var som så att jag har eksem litet här och var, bland annat i ansiktet.

Så himla trist! Men en gång, det var spe­ci­fikt efter en kemisk pee­ling, blev mitt ansikte så för­stört att jag bör­jade blöda så fort jag gjorde en min. Jag satt sto­iskt hemma och läste pas­sande nog filo­sofi. På ten­tan samma vecka öns­kade tenta­vak­ten mig trev­lig helg, och som av rutin log jag när jag öns­kade honom det­samma. Små drop­par av var och blod rann längs med kin­derna när jag skyn­dade till de all­tid ostä­dade toa­let­terna längs med kor­ri­do­ren i Södra Husen.

Kort och gott. I fem­ton års tid jag varit fin­nig, porig, röd av eksem och med hud­fla­gor här och var i ansik­tet. Ibland när jag har för­sökt åtgärda det har mitt ansikte bli­vit ett öppet sår. Min omgiv­ning har slup­pit se detta eftersom jag i prin­cip ald­rig gått ut utan smink. Eller stan­nat hemma när det varit som värst.

Men nu. NU. Efter fem år av bara Bra Pro­duk­ter. All­tid ren­gjort, åter­fuk­tat, pee­lat och lagt fukt­mask. NU hände det. Igår när jag såg mitt ansikte i spe­geln tänkte jag:

Vad jag har fin hy.

 

 

*= min första dyra ansikts­ren­gö­ring var från Der­ma­lo­gica. Länge var jag en tro­gen kund och jag minns med värme Active Moist som den första kräm som lik­som gjorde allt för mig. Kanske möts vi igen…


Comments { 1 }

Tags: ,