Skönhetskabinettet utser Woman Of The Year 2014!

Under det gångna året har Skön­hetska­bi­net­tet age­rat väk­tare av den goda sma­ken genom en diger pro­duk­tion av tex­ter om skön­het, stil, mode, doft, histo­ria, konst, lit­te­ra­tur och poli­tik. Dessa tex­ter är måhända inte tids­ty­piska doku­ment för den som vill fånga någon­ting essen­ti­ellt angå­ende just år 2014 — då blog­gen strä­var efter tidlöshet.

Vil­ken enskild kvin­nas skön­het har avhand­lats av Skön­hetska­bi­net­tet flest gånger under 2014?

Det var en jämn och vac­ker match! Efter nog­grann kvin­no­räk­ning utser
Skön­hetska­bi­net­tet Woman Of The Year 2014…….

 

 

 

SOPHIA LOREN!

womanoftheyear02

Sop­hia vann en för­kros­sande seger genom när­varo i en mängd inlägg, samt före­kom­mande på exem­pel­bil­der för att sta­tu­era en stil­mäs­sigt poäng i våra tex­ter. Grat­tis Sop­hia! Vi äls­kar dig!

Övriga skå­de­spe­lers­kor som käm­pade hårt, men för­lo­rade mot henne, var Marilyn Mon­roe och Monica Bellucci.

womanoftheyear03

*  * *

Den mest omskrivna musi­kern 2014 var Lana del Rey…

womanoftheyear04

… tätt följd av kol­le­gorna Madonna och Jen­ni­fer Lopez.

womanoftheyear05

*  * *

Den mest omskrivna poli­tiska per­so­nen 2014 var Jac­kie Ken­nedy, tätt följd av Hil­lary Clinton.

womanoftheyear06

*  * *

De mest omskrivna fik­tiva karak­tä­rerna 2014 var Male­fi­cent och Snö­vits styv­mor.

womanoftheyear07Skön­hetska­bi­net­tet väl­kom­nar en soci­o­lo­gisk stu­die av denna sam­man­sätt­ning av kvin­nor, samt hop­pas att Ni läsare föl­jer med oss in i Det Sköna Året 2015!


Comments { 0 }

Tags: , , , , , , , , ,


Lucka 8: Jackie, åh!

I några vec­kor har en bild cir­ku­le­rat i mitt Twitter-flöde, som enligt upp­gift ska skildra Jac­kie Ken­nedy sekun­der efter att hen­nes make pre­si­den­ten bli­vit skju­ten. Hon lutar sig bakåt över bil­hu­ven, på väg ut:

B4QhUxfIEAAU2yG

Såvitt jag för­stått det är just bil­den ovan fejk och kom­mer från någon slags rekon­struk­tion, vil­ket ver­kar rim­ligt med tanke på bland annat per­spek­ti­vet. Hur som helst så blev jag drab­bad av bil­den — ja, drab­bad är verk­li­gen rätt ord och det är inte första gången jag bli­vit det i fal­let Jac­kie Ken­nedy. Här är min favo­rit­bild på henne, hon är strax över 30 år om jag minns rätt:

140516-jackie-kennedy-1900_2107948ef170c575dc678fde715844f8

Jag tyc­ker att det är en under­bar bild av ame­ri­kansk soci­e­tet vid 1900-talets mitt i all­män­het och en rörande bild av Jac­kie Ken­nedy i syn­ner­het eftersom den känns så nära och intim. Blot­tande på något sätt.

26 år gam­mal och nygift drab­bas hon av ett miss­fall. Ett år senare föder hon en dot­ter, Ara­bella, som visar sig vara död­född. Bar­nen Caro­line och John Jr hin­ner komma innan ytter­li­gare en liten baby som avli­der bara två dagar efter föd­seln. Vil­ken misär.

Kennedy JFK_limousine

jfk-assassination-1113

Tre måna­der efter att hon för­lo­rat ett barn för tredje gången skjuts hen­nes man till döds bred­vid henne i bilen. Så nära sit­ter hon honom att hen­nes rosa Chanel-dräkt fläc­kas av pre­si­den­tens blod. Nedan är två bil­der varav den nedre nog fak­tiskt är auten­tisk — jag vet inte, men gis­sar det. Läsare som kan detta bättre får gärna rätta mig om jag har fel:

JFK (US/FR 1991) WARNER BROS/LE STUDIO CANAL+ Picture from t

zapruder_abraham_1852_2005

Jac­kie Ken­nedy föd­des som Jac­que­line Bou­vier (låter nam­net bekant? Bou­vier är Marge Simp­sons födel­se­namn, och hen­nes mamma heter Jac­que­line i för­namn. Nej, inte en slump. Ni minns väl avsnit­tet av The Simp­sons när Marge fyn­dar en rosa Chanel-dräkt på out­let och hela hen­nes soci­ala liv änd­ras på grund av denna dräkt — det är helt klart en med­ve­ten refe­rens till Den Rosa Chanel-dräkten som feno­men. The Simp­sons är en intres­sant serie med sina ganska sub­tila para­fra­ser. Exem­pel­vis finns det ett avsnitt som är helt byggt på en något obskyr novell av Gabriel Gar­cia Mar­quez, men nu kom­mer jag ifrån ämnet…). Som Jac­kie Ken­nedy blev hon snabbt en sti­li­kon i sin roll som First Lady men fram­gången som mode­i­kon mat­ta­des knap­past av efter JFKs död. Som Jac­kie Onas­sis fort­satte hon att prägla 1960-talets modescen, och när Ray Ban lan­se­rade ett par 60-talsretro sol­glas­ö­gon för några år sedan döp­tes de just till Jac­kie Oh:

ray-ban-4101-601-jackie-ohh+fr++productPageXtraLarge

Skön­hetska­bi­netts hus­gu­dinna Lana del Rey antar rol­len som Jac­kie Ken­nedy i videon till Natio­nal Ant­hem:

national_anthem_lana-del-rey2-e1368506456891

National-Anthem-Music-Video-lana-del-rey-31430256-1148-646

 

Såväl låten som videon är två favo­ri­ter hos mig. Jag kan före­ställa mig att icke­frälsta kanske tyc­ker att det är fjan­tigt i slu­tet när Lana pra­tar om »JFK«, ni vet »and I loved him, I LOVED HIMLOVED HIMLOVED HIM… and I still love him« men jag tyc­ker det är fint. Drab­bande och rörande.

ob_c0c375_national-anthem-01

Jag tror att det som till­ta­lar mig både med Lana och Jac­kie Ken­nedy men på olika sätt är att de båda är så vackra, pole­rade, per­fekta ytor — sti­li­ko­ner! — och sam­ti­digt rym­mer så tra­siga och sårade sjä­lar. Det kanske låter cyniskt men jag fin­ner det inspi­re­rande. I all sin misär var Jac­kie så jäkla snygg. Åh, Jackie.

uths2ljszczsl2st


Comments { 3 }

Tags: , ,


There’ll never be another Camelot

Jag gil­lar verk­li­gen bil­den på Hil­lary och Bill Clin­ton som Anna blog­gade i går! Men jag blir nog sna­rare nostal­gisk än melan­ko­lisk av den. Det är något både fint och lite vemo­digt över bil­der på män­ni­skor innan de fast­nat i omgiv­ning­ens före­ställ­ningar om dem. Jag tän­ker att det kanske främst har med ung­do­men att göra, för jag kän­ner något lik­nande när jag tit­tar på bil­der på mina för­äld­rar som unga. Men det blir för­stås en mer påtag­lig oskulds­full­het i en äldre bild när kon­tras­ten mel­lan nu och då är så stor som för Hil­lary och Bill…

…eller för John och Jac­kie Ken­nedy. Bil­den nedan är en av mina favo­rit­bil­der på dem. Kanske är det Jac­kie som har tagit den – hon foto­gra­fe­rade myc­ket. Jag gil­lar hur som helst tan­ken på att det är hon, och ingen annan, som har bestämt hur bil­den ska se ut.

Kennedy 5


Comments { 0 }

Tags: , , ,