Some girls are both smart and well dressed

Männi­skors oför­måga att hålla flera tan­kar i huvu­det sam­ti­digt tar sig olika uttryck. Den värsta for­men är den som myn­nar ut i för­do­mar som sedan fel­ak­tigt får sta­tus som fakta eller gör anspråk på att vara san­ning. Ett banalt men aktu­ellt exem­pel är »var­för har flyk­tingar iPho­nes?«, en grund och dum tanke for­mu­le­rad av indi­vi­der som inte för­står att även rika kan behöva fly från krig. En iPhone må ha många funk­tio­ner men skydd mot sådant som etnisk utrens­ning, hals­hugg­ning och radi­kal isla­mism åter­står för Apple att utveckla.

På en mindre all­var­lig nivå menar som­liga att det finns en pola­ri­tet mel­lan yta och djup. Är du intres­se­rad av yta, så är du ytlig — du kan då inte sam­ti­digt ha ett intel­lek­tu­ellt djup. Antingen är man intres­se­rad av sitt yttre, eller av sitt inre. Är man intres­se­rad av sitt inre eller vill bli bedömd för sina pre­sta­tio­ner, ska man dess­utom passa sig för att pynta sitt yttre eftersom omvärl­den då slut­li­gen kom­mer döma dig som ytlig.

Bil­den nedan har flo­re­rat i mitt flöde på Face­book en tid:

IMG_6004

 

Jag gjorde en skärm­dump just för att få med mina kära fas­ters kom­men­tar, för pre­cis så tyc­ker jag med. Var­för inte båda? Man kan vara intres­se­rad av både lit­te­ra­tur och klä­der — det finns inget mot­sats­för­hål­lande där emellan.

Kanske har ni sett detta hjärt­skä­rande repor­tage, Vad skulle du ta med dig om du skulle fly? 6 flyk­tingar öpp­nar sina res­väs­kor.  Jag ska inte ana­ly­sera inne­hål­let mer än att jag vill att ni ska notera något: beho­vet av att smycka sig eller hålla sitt hår i ord­ning är här i pari­tet med livs­av­gö­rande val. Att vara män­ni­ska hand­lar inte bara om logik och över­lev­nad — det är också att ha med ett gult hår­band till sin bebis eller hår­gelé så att man kan göra spi­kes i håret. Pre­cis som att vi läser trots att lit­te­ra­tur inte har någon egent­lig funk­tion för vår överlevnad.

(Nu bör­jade jag tänka på Mabeuf i Hugos Sam­häl­lets olycks­barn, men eftersom jag miss­tän­ker att få av mina läsare för­står den refe­ren­sen så läm­nar jag er med den här bil­den istället:)

monroe-reads-joyce1

Marilyn Mon­roe läser James Joyces Odysseus.


Comments { 4 }

Tags: , , , ,


Skönhetskabinettet utser Woman Of The Year 2014!

Under det gångna året har Skön­hetska­bi­net­tet age­rat väk­tare av den goda sma­ken genom en diger pro­duk­tion av tex­ter om skön­het, stil, mode, doft, histo­ria, konst, lit­te­ra­tur och poli­tik. Dessa tex­ter är måhända inte tids­ty­piska doku­ment för den som vill fånga någon­ting essen­ti­ellt angå­ende just år 2014 — då blog­gen strä­var efter tidlöshet.

Vil­ken enskild kvin­nas skön­het har avhand­lats av Skön­hetska­bi­net­tet flest gånger under 2014?

Det var en jämn och vac­ker match! Efter nog­grann kvin­no­räk­ning utser
Skön­hetska­bi­net­tet Woman Of The Year 2014…….

 

 

 

SOPHIA LOREN!

womanoftheyear02

Sop­hia vann en för­kros­sande seger genom när­varo i en mängd inlägg, samt före­kom­mande på exem­pel­bil­der för att sta­tu­era en stil­mäs­sigt poäng i våra tex­ter. Grat­tis Sop­hia! Vi äls­kar dig!

Övriga skå­de­spe­lers­kor som käm­pade hårt, men för­lo­rade mot henne, var Marilyn Mon­roe och Monica Bellucci.

womanoftheyear03

*  * *

Den mest omskrivna musi­kern 2014 var Lana del Rey…

womanoftheyear04

… tätt följd av kol­le­gorna Madonna och Jen­ni­fer Lopez.

womanoftheyear05

*  * *

Den mest omskrivna poli­tiska per­so­nen 2014 var Jac­kie Ken­nedy, tätt följd av Hil­lary Clinton.

womanoftheyear06

*  * *

De mest omskrivna fik­tiva karak­tä­rerna 2014 var Male­fi­cent och Snö­vits styv­mor.

womanoftheyear07Skön­hetska­bi­net­tet väl­kom­nar en soci­o­lo­gisk stu­die av denna sam­man­sätt­ning av kvin­nor, samt hop­pas att Ni läsare föl­jer med oss in i Det Sköna Året 2015!


Comments { 0 }

Tags: , , , , , , , , ,


Lucka 20: Barbell Belle

389208555

Det här är Abbye Stock­ton. Vid slu­tet av 1940-talet – när hon var i tret­tio­års­ål­dern – hade hon prytt omsla­get till mer än fyr­tio olika maga­sin. Hon var en tidig »strong­wo­man« och en före­gång­are till dagens kvinn­liga body­buil­ders. I feb­ru­ari 1947 anord­nade hon värl­dens första täv­ling för kvinn­liga tyngd­lyf­tare, och hon var även den som lade upp Marilyn Mon­roes träningsprogram.

På något sätt känns det kons­tigt att hon över huvud taget har fun­nits, hon stäm­mer inte alls över­ens med bil­den jag har av hur kvin­nor var och såg ut vid den här tiden. Men hon fanns (ända fram till sin död 2006), och hon var en idol för många – både män och kvin­nor – som visste att upp­skatta kvin­nor som var starka på riktigt.


Comments { 0 }

Tags: , ,


Sov gott!

2012-01-10-Marilyn_Monroe_in_bed_Photography_Art_Norman_Mailer_Bert_Stern_Taschen-thumb


Comments { 0 }

Tags:


Mamelon Rose

När jag låg och filo­so­fe­rade i sängen i går kväll slog det mig att Eter­nal Opti­mist (som jag skrev om här) är ett äls­ka­rin­ne­lack. I dags­ljus är det lite för vul­gärt för att jag ska känna mig helt bekväm, men i sov­rum­met, bland prass­liga lakan och i det däm­pade ske­net från ett ste­a­rin­ljus, kän­des det plöts­ligt helt rätt. Fär­gen var inte längre lika påträng­ande skär utan mer åt det dim­migt brun-rosa hål­let, unge­fär som ett par bleka bröst­vår­tor, och mina hän­der såg nakna ut på samma sätt som en kropp ser naken ut i tunna, cre­me­fär­gade underkläder.

Eter­nal Opti­mist är verk­li­gen inte ett mångsidiga nagel­lack, men det har sin upp­gift att fylla när man är i behov av en färg som får en att känna sig som en för­fö­risk Sid­ney Sheldon-kvinna, och när man vet säkert att man inte kom­mer att lämna sovrummet.

marilyn-monroe-bert-stern

 

Bild: Marilyn Mon­roe foto­gra­fe­rad av Bert Stern 1962, under det som kom att kal­las The Last Sit­ting.


Comments { 0 }

Tags: , , , ,