Skönhetskabinettet utser Woman Of The Year 2014!

Under det gångna året har Skön­hetska­bi­net­tet age­rat väk­tare av den goda sma­ken genom en diger pro­duk­tion av tex­ter om skön­het, stil, mode, doft, histo­ria, konst, lit­te­ra­tur och poli­tik. Dessa tex­ter är måhända inte tids­ty­piska doku­ment för den som vill fånga någon­ting essen­ti­ellt angå­ende just år 2014 — då blog­gen strä­var efter tidlöshet.

Vil­ken enskild kvin­nas skön­het har avhand­lats av Skön­hetska­bi­net­tet flest gånger under 2014?

Det var en jämn och vac­ker match! Efter nog­grann kvin­no­räk­ning utser
Skön­hetska­bi­net­tet Woman Of The Year 2014…….

 

 

 

SOPHIA LOREN!

womanoftheyear02

Sop­hia vann en för­kros­sande seger genom när­varo i en mängd inlägg, samt före­kom­mande på exem­pel­bil­der för att sta­tu­era en stil­mäs­sigt poäng i våra tex­ter. Grat­tis Sop­hia! Vi äls­kar dig!

Övriga skå­de­spe­lers­kor som käm­pade hårt, men för­lo­rade mot henne, var Marilyn Mon­roe och Monica Bellucci.

womanoftheyear03

*  * *

Den mest omskrivna musi­kern 2014 var Lana del Rey…

womanoftheyear04

… tätt följd av kol­le­gorna Madonna och Jen­ni­fer Lopez.

womanoftheyear05

*  * *

Den mest omskrivna poli­tiska per­so­nen 2014 var Jac­kie Ken­nedy, tätt följd av Hil­lary Clinton.

womanoftheyear06

*  * *

De mest omskrivna fik­tiva karak­tä­rerna 2014 var Male­fi­cent och Snö­vits styv­mor.

womanoftheyear07Skön­hetska­bi­net­tet väl­kom­nar en soci­o­lo­gisk stu­die av denna sam­man­sätt­ning av kvin­nor, samt hop­pas att Ni läsare föl­jer med oss in i Det Sköna Året 2015!


Comments { 0 }

Tags: , , , , , , , , ,


Lucka 16: Bara några bilder på snygga kvinnor

Idag fyl­ler jag 29 år! Jag har firat med att orga­ni­sera mina smyc­ken i det smyc­kes­skrin jag fått i pre­sent. Ja, och med att dricka vin. Dagens lucka är såle­des litet spar­sma­kad och bju­der på bil­der av kvin­nor vars stil jag är sugen på pre­cis nu. Pre­cis nu är alltså efter en halv flaska rioja, vil­ket kanske påver­kar litet:

600full-eva-greenCruel Intentions02 Monica-Bellucci-poses-with-bicycle a_beautiful_mind (2)


Comments { 0 }

Tags: , , ,


Skönhetsnytt!

Jag kunde inte hålla mig. Efter att Anna tip­sat om Beauty Clubs utför­sälj­ning beställde jag en Flaw­less Radi­ance. Det var 70 pro­cents rabatt, så den var näs­tan gra­tis (inta­lade hon sig). Där­e­mot måste jag erkänna att jag inte rik­tigt har koll på vad det är för pro­dukt jag har beställt, men visst låter den för­träff­lig: »Radi­ance är som ett retu­sche­rande, för­yng­rande fil­ter för huden. Den läg­ger sig som en mjuk, pär­le­mor­skim­rande slöja som slä­tar ut ojämn­he­ter, ska­par en otro­ligt vac­ker lys­ter och ger huden ett visu­ellt lyft.« Jag åter­kom­mer med omdöme när jag har pro­vat den.

I lör­dags var jag på fest. Jag hade på mig en sam­mets­klän­ning, drack för myc­ket och dan­sade till Com­mon People. Det var hur trev­ligt som helst! När jag snur­rade omkring på dans­gol­vet var jag tvungen att rycka tag i en tjej för att fråga vad hon hade för par­fym på sig. Hyp­no­tic Poi­son, visade det sig. Den dof­tade helt otro­ligt! Söt vanilj, kokos, rökelse och…en massa annat exo­tiskt. Jag ska beställa ett prov, och hop­pas att den kom­mer att vara lika fan­tas­tisk på mig. För en massa år sedan använde jag Tendre Poi­son, men när den slu­tade till­ver­kas utveck­lade jag ett slags myc­ket djup och myc­ket barns­lig aver­sion mot alla de andra Poi­so­nerna. Var­för fick de fin­nas kvar, men inte Tendre Poi­son? Det är fort­fa­rande en rele­vant fråga – gamla Tendre-flaskor säljs dyrt på bland annat ebay – men man ska inte ta ut sin ilska på helt oskyl­diga parfymer.

sgtacd05f006344009-1

Jag ser verk­li­gen fram emot att dofta som Monica Bellucci!


Comments { 7 }

Tags: , , , , , , ,


Sommaren utan Monica

Det är med stor upp­rörd­het jag kon­sta­te­rar att Dolce & Gab­bana har valt att göra sin S/S 2014-kampanj utan min favo­rit­kvinna Monica Bel­lucci. I flera år har hon varit med och gjort de otro­ligt fina, otro­ligt ita­li­enska annon­serna där sici­li­anska famil­jer äter, hänger på stan, brå­kar och går till stran­den. Bianca Balti får nu posera med Eva Her­zi­gova, som har ersatt Monica Bel­lucci, och det är inte samma sak!
adam-bianca-catherine-eva-evandro-marine-noah-tony-by-domenico-dolce-for-dolce-gabbana-spring-summer-2014-3

Varje janu­ari är det livs­up­pe­hål­lande för mig att titta på de stora mode­hu­sens fina som­mar­kam­pan­jer, men efter att Monica-chocken lagt sig fort­satte besvi­kel­serna: jag gil­lar näs­tan ingen hit­tills. Diors är ful, Cha­nels är ful, Guc­cis är ful, Pra­das är ful… Jag sät­ter nu mitt hopp till Bottega Veneta, som jag bara lyc­kats hitta en bild från hit­tills, men den är jättevacker!

Storemags.com - Free Magazines Download in PDF for iPad/PCÅh!

Frå­gan är om jag kan ta mig ige­nom janu­ari med hjälp av enbart den här bil­den. Antag­li­gen är det bäst att jag gör slag i saken och går och köper de där d-vitaminerna som jag har tänkt skaffa i flera måna­der nu.


Comments { 4 }

Tags: , ,