Beauty hacking

Henri_de_Toulouse-Lautrec_-_Rousse_-_Google_Art_Project

Varje helg läg­ger jag ansikts­mask, det har bli­vit en rutin. Van­ligt­vis så har jag ansikts­mas­ker som man kan sova med. Sova kan man göra med sådana som är i kräm­form, men inte sådana som stel­nar eller som man behö­ver dra av. Gene­rellt skulle jag nog säga att jag före­drar de som är i kräm­form, just för att det bara är att appli­cera och sedan gå och lägga sig. Dess­utom är själva kon­si­sten­sen lät­tare att han­tera. Det är ju mer eller mindre som en van­lig kräm: fast­nar lätt på huden och drop­par inte iväg.

Den sort jag använt de senaste måna­derna är i ler­form. Detta inne­bär att det: 1. är litet kin­kigt med appli­ce­ringen (man vill inte ha komma för nära ögo­nen och helst inte för nära håret). 2. det är svårt att appli­cera masken för den är rin­nig och man måste ha ett lagom tjockt lager. 3. man måste vänta tills masken tor­kar och då, inte en sekund tidi­gare eller senare, tvätta av den, vil­ket 4. tar tid. Men! Jag som är en effek­tiv* typ har hit­tat olika sätt för att för­enkla mina skön­hetsru­ti­ner. Vi kan väl kalla det beauty hacking.

Besvär­liga ansikts­mas­ker:
1. Tappa upp ett bad.
2. Appli­cera den besvär­liga ansikts­mas­ken med en mat­pen­sel. Att pensla ansik­tet är inte svå­rare än att pensla bul­lar och jag lovar att det är lät­tare att und­vika spill samt att få till en jämn mask med pen­sel än med fing­rar.
3. Lägg dig i badet.
4. Vänta tills masken stel­nat. Under tiden som du vän­tar, kan du exem­pel­vis ägna dig åt hår­bort­tag­ning om du syss­lar med det, eller var­för inte pee­ling? Ge dig inte på att för­söka tvätta håret i detta skede eftersom det då är lätt att få vat­ten på masken.
5. Håll andan, och dyk ned under vatt­net, mas­sera bort masken under ytan eller sätt på duschen och kom­bi­nera hår­tvätt med maskborttagande.

Stres­sigt kar­riärs­liv kom­bi­ne­rat med små­barn vil­ket gör att du ald­rig kan måla nag­larna hemma trots att du vill? Här kom­mer tips hur du löser det utan att någon annan ska behöva lida:
1. Notera när den kol­lega som kom­mer tidi­gast in till job­bet bru­kar anlända.
2. Var på job­bet 5 minu­ter innan kol­le­gan. Stäng dör­ren till ditt kon­tor eller se till att öppna ett föns­ter.
3. Måla nag­larna.
4. Omvärlds­be­vaka eller läs en rap­port medan du vän­tar på att lac­ket ska torka.

Du vill ha sty­lat hår med litet Hollywood-känsla men är för trött på mor­go­nen:
1. Föna ditt nyt­vät­tade hår på kväl­len.
2. Sätt upp håret i en ganska stram knut. Knu­ten ska hålla en hel natt.
3. Gå och lägg dig.
4. Vakna. Lös upp knu­ten, borsta håret lätt, sätt upp en knut igen och spraya lätt med hår­spray över hela håret.
5. Fort­sätt med dina övriga mor­gonru­ti­ner. Släpp ut håret pre­cis innan du ska gå.

Vad har ni för beauty hacks? Dela med er i kommentarsfältet!

*= effek­tiv har bättre klang än lat men tyc­ker du att lat är ett adjek­tiv som pas­sar bättre in på dig så kan jag avslöja att lat egent­li­gen är det jag menar i sammanhanget.

Bild: Henri de Toulouse-Lautrec, Rousse eller La Toi­lette, 1889. 


Comments { 4 }

Tags: , , ,


En fet okrossbar glasyta

skonhetskabinettetEtt smärre pro­blem för mig med att beau­ty­blogga är att jag säl­lan eller ald­rig köper nya pro­duk­ter. Men! Så slog det mig härom­da­gen att jag fak­tiskt har ploc­kat på mig en hel del nya saker den senaste tiden, och det finns där­för ingen anled­ning att inte foto­gra­fera detta samt inrätta en ny röd dag.

F.v. 1. Man­del­olja som Anna köpte till mig under sin senaste resa till Rom. Jag använ­der den dag­li­gen över hela krop­pen, den är lät­tare och dry­gare än de man­del­ol­jor jag köpt i Sve­rige. 2. Sal­sy­vase 2% från Apo­te­ket som jag läg­ger som mask och skrub­bar bort med en frot­té­han­duk, efter tips på Quet­zala Blan­cos blogg vars tips jag för­be­hålls­lös bru­kar testa eftersom hon ver­kar ha den vack­raste hyn i stan. 3. OPI Top Coat, eftersom jag biter på nag­larna men inte kla­rar av för­ned­ringen att för tionde året i rad köpa Stop n grow. Kom­mer ald­rig bli en rik­tig dam. 4. MAC Lip­glass. Jag har inte använt lip­gloss sedan hög­sta­diet då lip­glos­sen påminde om Karls­sons klis­ter: när man väl lagt på sitt gloss så gick det bara att le botox eftersom mas­san stra­made så hårt. Sedan ägna­des åter­sto­den av dagen till att ömsom äta upp, ömsom smula bort och måla på igen och igen. Jag kan givet­vis bara tala för mig själv. Detta lipglass påmin­ner efter använd­ning om en fet okross­bar gla­syta, därav dess namn, och gör att man ler falsk diamant!


Comments { 0 }

Tags: , , , ,


Skönhetsnytt!

Jag har bör­jat fila mina nag­lar i en aningen mer spet­sig form. Som ton­å­ring tyckte jag att spet­siga nag­lar var det fulaste som fanns. Rakt avklippta skulle de vara. Men åren går och plöts­ligt har man änd­rat sig. Antag­li­gen har jag influ­e­rats av Lana Del Rey eller Dita Von Teese. Jag är myc­ket lätt­på­ver­kad este­tiskt när det kom­mer till dem – jag­svag, till och med.

Annat nytt på skön­hets­fron­ten: I dag anlände änt­li­gen mitt Hyp­no­tic Poison-prov som jag beställt från The Per­fu­med Court! Jag ska prova den så snart jag får till­fälle – det vill säga efter nästa dusch – och åter­kom­mer med en utvär­de­ring. Tyvärr är mina för­hopp­ningar så höga att jag med största san­no­lik­het kom­mer att bli besviken.

lolita

Två lager Drastic från China Glaze, och Nabo­kovs Lolita.


Comments { 2 }

Tags: , , , , ,


Omväxling förnöjer…

Nej, så tän­ker jag näs­tan ald­rig. Jag är till exem­pel inte en sådan shop­pare som loc­kas av tan­ken på något nytt. I stäl­let vill jag hitta det ulti­mata – klän­ningen, skorna, kap­pan – och sedan använda det tills jag dör, då det går i arv till nästa gene­ra­tion. Det är min mål­sätt­ning i alla fall. Men i min jakt på det per­fekta nagel­lac­ket som ska få mig att för­lora intres­set för alla andra lack har jag insett att det helt enkelt inte finns. Just när det kom­mer till nagel­lack ver­kar jag gilla vari­a­tion för vari­a­tio­nens skull. Jag har så smått bör­jat bejaka den här nya, vilda sidan av mig själv – ena dagen har jag ett ljust lack, andra dagen har jag ett mörkt. Det hela känns myc­ket äventyrligt!

I dag har jag på mig ett av mina favo­rit­lack: Drastic från China Glaze. Det är mörkt vin­rött – kanske aningen åt berry-hållet. En typiskt mus­tig och bra vin­ter­färg som får hän­derna att se roman­tiskt ane­miska ut.

naglar

Två lager av fär­gen Drastic från China Glaze, och L’Origine du monde av Courbet.


Comments { 4 }

Tags: , ,


Rouge

För ett tag sedan när jag plan­löst gick omkring inne på NK och gjorde mitt bästa för att inte lägga alla mina pengar på en massa dyra saker, köpte jag ett nagel­lack för att trösta mig själv. Jag hade ham­nat allra längst in på kos­me­ti­kaav­del­ningen där de säl­jer typ Hawai­ian Tropic-krämer, tvätt­svam­par och ögon­bryns­färg. (Jag minns inte exakt vad det är de säl­jer där, men ni vet vad jag menar för typ av gre­jer.) Där hade de även ett litet ställ med Seches nagel­lack, och jag nor­pade åt mig en flaska av fär­gen Rouge för 129 kr.

Jag hade inga spe­ci­ella för­vänt­ningar – det var som sagt bara ett tröst­köp – med det visade sig vara ett rik­tigt bra lack. Fär­gen är klas­siskt mörk­röd, kon­si­sten­sen lät­tap­pli­ce­rad och håll­bar, och bäst av allt: Ett enda lager räc­ker för ett helt jämnt och täc­kande resultat!

Om man inte är i behov av ome­del­bar tröst, utan kan vänta i ett par dagar, finns Seches lack att köpa här till ett lite lägre pris än i svenska butiker.

lack

Ett lager Seche i fär­gen Rouge, fem dagar efter appli­ce­ring. För att piffa upp bil­den hål­ler jag i den myc­ket tju­siga och läsvärda boken Celeb­ra­ting Wasp Style – A Pri­vi­le­ged Life av Susanna Salk.


Comments { 8 }

Tags: , , ,


Samlaren

Nu har jag gjort en räd på nätet och köpt så många flas­kor av Lan­cô­mes Jolis Matins som mitt sam­vete och min eko­nomi tillät. Det visade sig näm­li­gen att den till­hör en till­fäl­lig kol­lek­tion som kom­mer att utgå efter en säsong. Men för­hopp­nings­vis har fär­gen varit så pass popu­lär att den så små­ningom blir en del av deras per­ma­nenta sor­ti­ment. Usch, jag drab­bas sådan under­gångs­känsla när jag fal­ler för en utgå­ende produkt!

bild-13


Comments { 2 }

Tags: , , ,


Hurra!

Jag tror att jag har hit­tat det per­fekta Marilyn Mon­roe sit­ter i sof­fan och läser Art­hur Mil­lers manus-lacket! Innan jag målat nag­larna med det var jag lite tvek­sam: Fär­gen såg per­fekt ut, men lac­ket är aningen skim­rande, vil­ket jag inte var så pepp på. Två lager senare kan jag dock nöjt kon­sta­tera att skim­ret inte är så myc­ket ett skim­mer, utan mer en fin lys­ter. Men nästa gång jag använ­der det kom­mer jag nog att måla ett tredje lager för att få det ordent­ligt täckande.

Jolis-Matin

 

Bild: Nagel­lack från Lan­cô­mes serie In Love i fär­gen Jolis Matin, två lager.


Comments { 2 }

Tags: , , ,