Skönhetskabinettet utser Woman Of The Year 2014!

Under det gångna året har Skön­hetska­bi­net­tet age­rat väk­tare av den goda sma­ken genom en diger pro­duk­tion av tex­ter om skön­het, stil, mode, doft, histo­ria, konst, lit­te­ra­tur och poli­tik. Dessa tex­ter är måhända inte tids­ty­piska doku­ment för den som vill fånga någon­ting essen­ti­ellt angå­ende just år 2014 — då blog­gen strä­var efter tidlöshet.

Vil­ken enskild kvin­nas skön­het har avhand­lats av Skön­hetska­bi­net­tet flest gånger under 2014?

Det var en jämn och vac­ker match! Efter nog­grann kvin­no­räk­ning utser
Skön­hetska­bi­net­tet Woman Of The Year 2014…….

 

 

 

SOPHIA LOREN!

womanoftheyear02

Sop­hia vann en för­kros­sande seger genom när­varo i en mängd inlägg, samt före­kom­mande på exem­pel­bil­der för att sta­tu­era en stil­mäs­sigt poäng i våra tex­ter. Grat­tis Sop­hia! Vi äls­kar dig!

Övriga skå­de­spe­lers­kor som käm­pade hårt, men för­lo­rade mot henne, var Marilyn Mon­roe och Monica Bellucci.

womanoftheyear03

*  * *

Den mest omskrivna musi­kern 2014 var Lana del Rey…

womanoftheyear04

… tätt följd av kol­le­gorna Madonna och Jen­ni­fer Lopez.

womanoftheyear05

*  * *

Den mest omskrivna poli­tiska per­so­nen 2014 var Jac­kie Ken­nedy, tätt följd av Hil­lary Clinton.

womanoftheyear06

*  * *

De mest omskrivna fik­tiva karak­tä­rerna 2014 var Male­fi­cent och Snö­vits styv­mor.

womanoftheyear07Skön­hetska­bi­net­tet väl­kom­nar en soci­o­lo­gisk stu­die av denna sam­man­sätt­ning av kvin­nor, samt hop­pas att Ni läsare föl­jer med oss in i Det Sköna Året 2015!


Comments { 0 }

Tags: , , , , , , , , ,


Ondskans estetik

Igår kväll, när jag och Sofie drack pro­secco i Göte­borg, lyss­nade vi på Lana del Reys senaste låt, som är sound­trac­ket till Dis­neys Male­fi­cent. Det är en cover på Once Upon A Dream och kan höras i den här trailern:

Här är en till trai­ler för filmen:

Jag äls­kar när Male­fi­cents röst­läge går ned och lik­som slä­par på slu­tet i »I am not afraid«. Det är så snyggt!

Vad gäl­ler just Dis­ney, fan­tasy och sci-fi, är jag ofta dra­gen till onds­kans este­tik. Male­fi­cent är snygg, tyc­ker jag (ni måste alltså se de båda film­klipp jag lagt upp ovan).

En annan snygg ond­ske­full är Jen­ni­fer Lopez i en sekvens i fil­men The Cell:

ishioka-the cell

Och så gil­lar jag ju Snö­vits styv­mor, men det vet ni redan:

En annan stil jag gil­lar är den som Quaithe i Game of Thro­nes har, men jag är inte helt säker på att hon är ond:

Jag skulle kanske inte kalla Mouth of Sau­ron för vac­ker, men det är något med este­ti­ken som till­ta­lar mig även här:

Onds­kans este­tik — det är inte prêt-à-porter direkt, men Male­fi­cents röda läp­par, det höga »håret« och de långa, slanka men tunga svarta tex­tili­erna med inslag av päls känns som en soci­alt accep­te­rad stil att anamma.


Comments { 10 }

Tags: , , , , , ,