Skönhetskabinettet utser Woman Of The Year 2014!

Under det gångna året har Skön­hetska­bi­net­tet age­rat väk­tare av den goda sma­ken genom en diger pro­duk­tion av tex­ter om skön­het, stil, mode, doft, histo­ria, konst, lit­te­ra­tur och poli­tik. Dessa tex­ter är måhända inte tids­ty­piska doku­ment för den som vill fånga någon­ting essen­ti­ellt angå­ende just år 2014 — då blog­gen strä­var efter tidlöshet.

Vil­ken enskild kvin­nas skön­het har avhand­lats av Skön­hetska­bi­net­tet flest gånger under 2014?

Det var en jämn och vac­ker match! Efter nog­grann kvin­no­räk­ning utser
Skön­hetska­bi­net­tet Woman Of The Year 2014…….

 

 

 

SOPHIA LOREN!

womanoftheyear02

Sop­hia vann en för­kros­sande seger genom när­varo i en mängd inlägg, samt före­kom­mande på exem­pel­bil­der för att sta­tu­era en stil­mäs­sigt poäng i våra tex­ter. Grat­tis Sop­hia! Vi äls­kar dig!

Övriga skå­de­spe­lers­kor som käm­pade hårt, men för­lo­rade mot henne, var Marilyn Mon­roe och Monica Bellucci.

womanoftheyear03

*  * *

Den mest omskrivna musi­kern 2014 var Lana del Rey…

womanoftheyear04

… tätt följd av kol­le­gorna Madonna och Jen­ni­fer Lopez.

womanoftheyear05

*  * *

Den mest omskrivna poli­tiska per­so­nen 2014 var Jac­kie Ken­nedy, tätt följd av Hil­lary Clinton.

womanoftheyear06

*  * *

De mest omskrivna fik­tiva karak­tä­rerna 2014 var Male­fi­cent och Snö­vits styv­mor.

womanoftheyear07Skön­hetska­bi­net­tet väl­kom­nar en soci­o­lo­gisk stu­die av denna sam­man­sätt­ning av kvin­nor, samt hop­pas att Ni läsare föl­jer med oss in i Det Sköna Året 2015!


Comments { 0 }

Tags: , , , , , , , , ,


Lika som bär

Igår fick jag senaste Damer­nas Värld (eftersom jag teck­nat ytter­li­gare en »bekväm tills­vi­da­re­pre­nu­me­ra­tion«, eftersom jag ville få fyra vin­glas från Iit­tala till ett myc­ket för­mån­ligt pris), och i den fanns en annons från Lex­ing­ton. Det var något med bil­den som kän­des djupt… tillfredsställande.

lexington

»FINT!«, tänkte jag. Vil­ken fin mönst­rad tröja! Jag vill också stå med hatt och en fin mönst­rad tröja i vass!« (Jag kan intyga att jag ald­rig någon­sin tänkt just detta tidigare.)

Sedan kom jag på var­för jag tyckte att annon­sen var så fin: Den ser ju ut som en av mina favo­rit­bil­der på Sop­hia Loren!

Sophia_Loren

Hen­nes mönst­rade tröja är ännu finare, och hon bär upp den med mer pon­dus, måste man säga, och egent­li­gen tror jag inte att det är just en mönst­rad tröja jag är ute efter, utan att se ut som Sop­hia Loren.

 


Comments { 3 }

Tags: ,


Ett anspråkslöst förslag

På senaste tiden har jag känt en läng­tan efter bil­der på kvin­nor med klä­der som kor­var sig och skär in lite någon­stans. Ja, det låter antag­li­gen som en kons­tig öns­kan. Men jag har bör­jat tycka att det är så himla snyggt, att se att en kropp består lik­som av… kött, hull, att ett behå­band eller en tros­kant skär in, att plagg åker upp och knor­var sig lite och åker in i ett veck av något slag, eftersom de sit­ter på en kropp. Det här är inget inlägg om att ett kropps­i­deal borde ersät­tas av ett annat, det är en anspråks­lös öns­kan om att en annan typ av bil­der borde kunna få före­komma. Jag är så trött på krop­par som ser ut att vara av plast! Oav­sett om de är smala eller tjocka.

Jag kom att tänka på det när jag kol­lade på Agent Pro­voca­teurs vår– och som­mar­kol­lek­tion. Nog ser det här ut som en kropp som är… mjuk? Jag fat­tar att om man ska sälja under­klä­der så vill man pre­sen­tera dem på ett attrak­tivt och väl­sit­tande vis. Men ändå. Alla de där ban­den hit och dit, nog borde de skära in någon­stans på en kropp av den där typen? Här är det i alla fall lite gräns­fall på höften:

agent-provocateur-spring-2014-campaign4

Det var just den bil­den som fick mig att tänka »Gud vad snyggt när det skär in på höf­terna!«. Jag påstår inte att jag är repre­sen­ta­tiv för kate­go­rin kvinn­liga kon­su­men­ter, men att ett plagg skär in lite på höf­terna på en modell som är jät­te­het ändå ger mig myc­ket större lust att köpa det. På mig skär rätt många tro­sor in på höf­terna. Strump­byx­orna hasar rätt ofta ner och ger mig en liten muf­fin top. Kanske är det av själv­be­va­rel­se­drift, men jag har alltså bör­jat att tycka att detta är snyggt. Och att det är rub­bat att något som är både snyggt och (tror jag i alla fall) van­ligt, näs­tan ald­rig syns på bild.

Det här tyc­ker jag är jättesnyggt:

det skär in

Det är som synes Sop­hia Loren, och jag för­sö­ker alltså inte säga att hen­nes kropps­typ är bättre än någon annan kropps­typ, men jag tyc­ker att det är så himla snyggt att hen­nes kropp ser ut som en kropp. Klä­der stra­mar och knö­lar lite, fast­nar i kropps­veck, skär in.

Jag är verk­li­gen inte för rea­lism när det gäl­ler sådant som den här blog­gen hand­lar om, jag har egent­li­gen inga pro­blem med att saker — och krop­par — avbil­das som vack­rare — eller bara annorlunda — än vad de oftast är i verk­lig­he­ten, jag tyc­ker inte att »natur­ligt« är att före­dra. Jag und­rar bara hur det gick till när värl­den ena­des om att det bästa sät­tet att visa klä­der är på en kropp som ser ut att vara gjord av något annat än kropp.


Comments { 7 }

Tags: , , ,